APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2024.gada 25.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr. 1.1., 43. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2024.gada 25.janvārī   

Nr.1/2024

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2024.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 10.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 

  1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžetu 2024.gadam saskaņā ar 1.pielikumu.
  2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2024.gadam 32 300 459 euro, izdevumus 35 113 278 euro, aizņēmumus 3 477 399 euro, aizņēmumu atmaksu 1 447 939 euro apmērā saskaņā 1., 2., 3. un 4.pielikumu.
  3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2024.gada 1.janvāri 1 407 742 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 624 383 euro apmērā.
  4. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2024.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 2003 euro apmērā, izdevumus 2003 euro apmērā saskaņā ar 5.pielikumu.
  5. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2024.-2028.gadam un turpmākajiem gadiem saskaņā ar 6.pielikumu.
  6. Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
  7. Budžetu izpildītājiem 10 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt 2024.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
  8. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 4.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

 Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs