Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteikto, dome no deputātiem, domes struktūrvienību darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas. 

Komisijas priekšsēdētājs 

Ivars Logins

Komisijas  sekretāre

Ilona Blūma

Komisijas  locekle

Elita Mozule

Komisijas  locekle

Diāna Astreiko

Komisijas  locekle

Ilona Ločmele

Komisijas  locekle

Ligija Logina

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  priekšsēdētāja

Rudīte  Krūmiņa

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Diāna Astreiko

Komisijas  sekretāre (bez balss tiesībām)

Iveta Kokoreviča

Komisijas  loceklis

Oskars Rēvalds

Komisijas  loceklis

Jānis Zakarītis

Komisijas  locekle

Kristīne Novika

Komisijas  locekle

Natālija Andrukele

Komisijas  loceklis

Guntars Ākuls

 

Komisijas  priekšsēdētājs

Gunta Raibekaze

Komisijas  sekretāre

Arta Ķerģe

Komisijas  locekle

Anita Grāmatiņa

Komisijas  loceklis

Artūrs Luksts

Komisijas  locekle

Tatjana Aleksejeva

Komisijas  priekšsēdētāja

Rudīte Krūmiņa

Komisijas  priekšsēdētājas vietniece

Līga Pennere

Komisijas  sekretāre (bez balss tiesībām)

Terēzija Začeva

Komisijas  locekle

Alla Duļko

Komisijas  locekle

Aleksandrs Tihomirovs

Komisijas  loceklis

Vilnis Dzenis

Komisijas  locekle

Ligija Logina

Komisijas  locekle

Irina Kovšova

Komisijas  priekšsēdētājs

Gints Grīslis

Komisijas  priekšsēdētāja  vietnieks

Andris Bačuks

Komisijas  sekretāres

Sarmīte Gržibovska, Valērija Vilciņa, Inga Puriņa Eglīte

Komisijas  locekle

Sarmīte Pērkone

Komisijas  loceklis

Lauris Baranovskis

Komisijas  loceklis

Ieva Leišavniece

Komisijas  loceklis

Aleksandrs Sņegovs

Komisijas  loceklis

Egons Strumpe

Komisijas  priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Komisijas  priekšsēdētāja  vietnieks

Alvis Romāns

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Sandra Kapteine

Komisijas sekretārs (bez balss tiesībām)

Jānis Bubnovs

Komisijas  locekle

Laura Košļeva

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  locekle

Sarmīte Andrukele

Komisijas  locekle

Evita Kupča

Komisijas  locekle

Silvija Lazdiņa

Komisijas  loceklis

Oskars Točelovskis

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  loceklis

Sandris Buliga

Komisijas  loceklis

Dainis Laicāns

Komisijas  locekle

Guna Začeste

Komisijas  loceklis

Jānis Naglis

Komisijas  locekle

Ilze Kozlovska

Komisijas  loceklis

Aivars Pugejs

Komisijas  loceklis

Uldis Matisāns

Komisijas  priekšsēdētāja

Tamāra Locāne

Komisijas  priekšsēdētājas  vietniece

Inta Kaļva

Komisijas  sekretāre

Ilona Salmane

Komisijas  locekle

Inese Circene

Komisijas  locekle

Solveta Logina

Komisijas  loceklis

Andris Slišāns

Komisijas  locekle

Sarmīte Keisele

Komisijas  locekle

Ieva Sīle

Komisijas  priekšsēdētājs

Pēteris Kalniņš

Komisijas  priekšsēdētājas  vietniece

Sarmīte Tabore

Komisijas locekle, sekretāre 

Jana Krilova

Komisijas  loceklis

Aigars Bukšs

Komisijas  locekle

Eva Smirnova

Komisijas  loceklis

Andris Bačuks

Komisijas  locekle

Jana Krilova

Komisijas priekšsēdētājs

Andris Bačuks

Komisijas locekle, sekretāre 

Lonija Melnace

Komisijas locekle

Anita Avotiņa

Komisijas  locekle

Gunta Raibekaze

Komisijas  locekle

Kristīne Terentjeva

Komisijas  loceklis

Andis Kašs

Komisijas  loceklis

Aldis Bricis

Komisijas priekšsēdētājs

Aldis Bukšs

Komisijas  locekle

Mārīte Orniņa

Komisijas  loceklis

Sergejs Maksimovs

Komisijas  loceklis

Jānis Bubnovs

Komisijas  loceklis

Andis Kašs

Komisijas  loceklis

Raimonds Celmiņš

Komisijas  loceklis

Kaspars Romanovs

Komisijas  locekle

Ieva Leišavniece

Komisijas priekšsēdētājs

Jānis Bubnovs

Komisijas locekle,  sekretāre

Ligija Logina

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  locekle

Maruta Brokāne

Komisijas  locekle

Iveta Tiltiņa

Komisijas priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Komisijas locekle, sekretāre

Ilona Blūma
Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  loceklis

Juris Annuškāns

Komisijas  loceklis

Aleksandrs Tihomirovs

Komisijas priekšsēdētāja

Lonija Melnace

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Iveta Kokoreviča

Komisijas sekretāre, locekle

Terēzija Začeva

Komisijas locekle

Sarmīte Tabore

Komisijas locekle

Sandra Kapteine
Komisijas priekšsēdētājs

Aldis Bukšs

Komisijas priekšsēdētājas vietniece

Iveta Arelkeviča

Komisijas sekretāre

Līga Vilciņa

 

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Komisiju sēžu protokoli un audio ieraksti

Filtrā "Kategorija" atlasiet interesējošo komisiju
Skatīt vairāk