Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteikto, dome no deputātiem, domes struktūrvienību darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi komisijas. 

Komisijas priekšsēdētājs 

Ivars Logins

Komisijas  locekle

Ilona Blūma

Komisijas  locekle

Elita Mozule

Komisijas  locekle

Diāna Astreiko

Komisijas  locekle

Ilona Ločmele

Komisijas  loceklis

Ligija Logina

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  priekšsēdētāja

Rudīte  Krūmiņa

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Diāna Astreiko

Komisijas  sekretāre

Iveta Kokoreviča

Komisijas  loceklis

Oskars Rēvalds

Komisijas  loceklis

Jānis Zakarītis

Komisijas  locekle

Kristīne Novika

Komisijas  locekle

Natālija Andrukele

Komisijas  loceklis

Guntars Ākuls

Komisijas  priekšsēdētājs

Gunta Raibekaze

Komisijas  locekle

Anita Grāmatiņa

Komisijas  locekle

Arta Ķerģe

Komisijas  loceklis

Nauris Pomers

Komisijas  locekle

Tatjana Aleksejeva

Komisijas  priekšsēdētāja

Rudīte Krūmiņa

Komisijas  priekšsēdētājas vietniece

Līga Pennere

Komisijas  sekretāre

Terēzija Začeva

Komisijas  locekle

Alla Duļko

Komisijas  locekle

Biruta Bogdane

Komisijas  loceklis

Vilnis Dzenis

Komisijas  locekle

Ligija Logina

Komisijas  locekle

Irina Kovšova

Komisijas  priekšsēdētājs

Gints Grīslis

Komisijas  priekšsēdētāja  vietnieks

Andris Bačuks

Komisijas  sekretāres

Sarmīte Gržibovska, Dace Ločmele, Inga Puriņa Eglīte

Komisijas  locekle

Sarmīte Pērkone

Komisijas  loceklis

Lauris Baranovskis

Komisijas  loceklis

Ieva Leišavniece

Komisijas  loceklis

Aleksandrs Sņegovs

Komisijas  loceklis

Aigars Bukšs

Komisijas  loceklis

Egons Strumpe

Komisijas  priekšsēdētājs

Sergejs Maksimovs

Komisijas  priekšsēdētāja  vietnieks

Alvis Romāns

Komisijas  priekšsēdētāja  vietniece

Sandra Kapteine

Komisijas  locekle

Laura Košļeva

Komisijas  locekle

Daina Tutiņa

Komisijas  locekle

Sarmīte Andrukele

Komisijas  locekle

Evita Kupča

Komisijas  locekle

Silvija Lazdiņa

Komisijas  loceklis

Agris Boldāns

Komisijas  locekle

Rita Kravale

Komisijas  loceklis

Mareks Ļahnovičs

Komisijas  loceklis

Dainis Laicāns

Komisijas  locekle

Guna Začeste

Komisijas  loceklis

Jānis Naglis

Komisijas  locekle

Rudīte Krūmiņa

Komisijas  loceklis

Aivars Pugejs

Komisijas  loceklis

Uldis Matisāns

Komisijas  priekšsēdētāja

Tamāra Locāne

Komisijas  priekšsēdētājas  vietniece

Inta Kaļva

Komisijas  sekretāre

Ilona Salmane

Komisijas  locekle

Inese Circene

Komisijas  locekle

Aleksandra Klija

Komisijas  locekle

Solveta Logina

Komisijas  loceklis

Andris Slišāns

Komisijas  locekle

Sarmīte Keisele

Komisijas  priekšsēdētājs

Pēteris Kalniņš

Komisijas  priekšsēdētājas  vietniece

Sarmīte Tabore

Komisijas  loceklis

Aigars Bukšs

Komisijas  locekle

Eva Smirnova

Komisijas  loceklis

Andris Bačuks

Komisijas  locekle

Jana Krilova

Komisijas  locekle

Inese Prava

Komisijas priekšsēdētājs Andris Bačuks
Komisijas locekle Anita Avotiņa
Komisijas  locekle Gunta Raibekaze
Komisijas  locekle Lonija Melnace
Komisijas  locekle Kristīne Terentjeva
Komisijas  loceklis Andis Kašs
Komisijas  loceklis Aldis Bricis
Komisijas priekšsēdētājs Aldis Bukšs
Komisijas  locekle Mārīte Orniņa
Komisijas  loceklis Aldis Bukšs
Komisijas  loceklis Sergejs Maksimovs
Komisijas  loceklis Jānis Bubnovs
Komisijas  loceklis Andis Kašs
Komisijas  loceklis Raimonds Celmiņš
Komisijas  loceklis Kaspars Romanovs
Komisijas  locekle Ieva Leišavniece
Komisijas  loceklis Jānis Bubnovs
Komisijas  locekle Rita Kravale
Komisijas  locekle Maruta Brokāne
Komisijas  locekle Iveta Tiltiņa
Komisijas  locekle Ligija Logina
Komisijas  loceklis Sergejs Maksimovs
Komisijas  locekle Daina Tutiņa
Komisijas  locekle Ilona Blūma
Komisijas  locekle Rita Kravale
Komisijas  loceklis Juris Annuškāns
Komisijas  loceklis Aleksandrs Tihomirovs

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Informācija par komisijas sastāvu tiks publicēta tuvākajā laikā. Notiek darbs pie komisijas sastāva izveides!

Komisiju sēžu protokoli un audio ieraksti

Filtrā "Kategorija" atlasiet interesējošo komisiju
Skatīt vairāk