SVARĪGI!

Joprojām turpinās darbs, lai precizētu apvienību pārvalžu kontaktinformāciju. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un sekot līdzi izmaiņām, kā arī aktuālajai informācijai, lai varētu ērti saņemt sev nepieciešamos pakalpojumus un nepieciešamības gadījumā sazināties ar speciālistiem apvienībās!

Balvu apvienības pārvalde

Balvu apvienības pārvaldē ietilpst Balvu pilsēta, Balvu pagasts, Bērzkalnes pagasts, Kubulu pagasts, Kupravas pagasts un Vīksnas pagasts.
Skatīt vairāk

Baltinavas apvienības pārvalde

Baltinavas apvienības pārvaldē ietilpst Baltinavas pagasts, Briežuciema pagasts, Lazdulejas pagasts, Tilžas pagasts un Vectilžas pagasts.
Skatīt vairāk

Rugāju apvienības pārvalde

Rugāju apvienības pārvaldē ietilpst Rugāju pagasts, Bērzpils pagasts, Lazdukalna pagasts un Krišjāņu pagasts.
Skatīt vairāk

Viļakas apvienības pārvalde

Viļakas apvienības pārvaldē ietilpst Viļakas pilsēta, Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Šķilbēnu pagasts, Vecumu pagasts un Žīguru pagasts.
Skatīt vairāk