Šeit pieejamas Balvu novada pašvaldībai adresētās iesnieguma veidlapas (Word Document: docx) formātā. 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • nosūtot iesniegumu elektroniski, izmantojot Balvu novada pašvaldības e-adresi.
    • gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām iesniegumu sūtīt uz pašvaldības e-adresi.
  • nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi, dome@balvi.lv
    • ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts. Kopējā e-pasta izmērs nedrīkst pārsniegt 15 M

Ja jums nepieciešams nosūtīt iesniegumu (lūgumu, priekšlikumu, jautājumu u.c.) Balvu novada pašvaldībai, šajā sadaļā atradīsiet iesnieguma veidlapu (meklēt zemāk), ko nepieciešams lejupielādēt, lai sagatavotu iesniegšanai jums ērtākajā veidā: 

  • klātienē Balvu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros un pilsētu/pagastu pārvaldēs, nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu;
  • elektroniski e-pastā - dome@balvi.lv;
  • iesniegumu iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot Balvu novada pašvaldības e-adresi;
  • pa pastu - Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.

Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.