Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.pantā paredzēti gadījumi, kad nekustamā īpašuma nodokli dzēš: 25.panta pirmās daļas trešajā punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēš fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas ceturto punktu nodokļu parādu dzēš nodokļu maksātājam attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nokavētiem nodokļu maksājumiem – ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir zaudējis spēku, t.i., ja trīs gadu laikā nav bijis iespējams lēmumu izpildīt. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu nodokļu parādu dzēš, ja nodokļa parāds ir mazāks par 15.00 EUR un ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmumu reģistra reģistriem. Saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu, Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības.

Gadījumā, kad, lēmuma minētajām personām, dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrajai daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru un pamatparāda pieaugumu.

Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu un Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2024.gada 2.ceturksnī:

 1. Uzņēmumiem, kas izslēgti no Uzņēmuma reģistra reģistriem par kopējo summu EUR 113,12;
 2. Debitoriem, kuriem septiņu gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu par kopējo summu EUR 637,81.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 3.punktu, Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  2024.gada 1.ceturksnī ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu debitoriem, kuriem septiņu gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu par kopējo summu EUR 232,17.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu, Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 4.ceturksnī:

 1. Uzņēmumiem, kas izslēgti no Uzņēmuma reģistra reģistriem par kopējo summu EUR 1605,01;
 2. Debitoriem, kuriem septiņu gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu par kopējo summu EUR 1255,32.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu, Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 3.ceturksnī:

 1. Uzņēmumiem, kas izslēgti no Uzņēmuma reģistra reģistriem par kopējo summu EUR 2855,78;
 2. Debitoriem, kuriem septiņu gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu par kopējo summu EUR 2478,43.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu, Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 2.ceturksnī:

 1. Uzņēmumiem, kas izslēgti no Uzņēmuma reģistra reģistriem par kopējo summu EUR 698,95;
 2. Debitoriem, kuriem septiņu gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu par kopējo summu EUR 2619,31.

Pamatojoties uz Balvu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra noteikumu Nr.2/2018 “Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” 10.2. punktu, kurā paredzēts, ka lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda/pārmaksas dzēšanu paraksta pašvaldības izpilddirektors, Balvu novada pašvaldība nolemj:

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 3244.80 EUR (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit četri eiro un 80 centi) atbilstoši sarakstam.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 7.punktu, Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2023.gada 1.ceturksnī - EUR 2332,60.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta trešo daļu, Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā",  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 4.ceturksnī - EUR 2862,01.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta trešo daļu, Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra noteikumu Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā”,  ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa:

 • parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī - EUR 3060,02;
 • pārmaksas dzēšanu 2022.gada 3.ceturksnī - EUR 2,25.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šī panta trešo daļu, Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa:

 • parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī - EUR 6777,50;
 • pārmaksas dzēšanu 2022.gada 2.ceturksnī - EUR 552,55.

Balvu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu, šī panta trešo daļu, Balvu novada Domes 2021.gada 25.novembra noteikumiem Nr.8/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas, parāda un pārmaksas dzēšanas kārtību Balvu novada pašvaldībā” ir veikusi Balvu novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa:

 • parāda un nokavējuma naudas dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī - EUR 9124,59;
 • pārmaksas dzēšanu 2022.gada 1.ceturksnī - EUR 91,65.