Kontakti

barintiesa [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501

Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas personas ar ierobežotu rīcībspēju tiesību un interešu aizsardzību. Bērnus bāriņtiesa pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

Apmeklētāju pieņemšana Balvu novada Bāriņtiesā, iepriekš sazinoties pa tālruni par konkrētu laiku:

Par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret bērniem ziņot pa tālr.+371 64522978, vai uz jebkuru no augstāk norādītajiem tālruņiem vai Valsts policijai pa tālr. +371 64501627 vai 110. Bāriņtiesas kontakti ārkārtas situācijās visu diennakti  +371 26618771, +371 27809426.

Organizējot apmeklētāju pieņemšanu, bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībspējā ierobežotās personas tiesību un interešu aizsardzību. Bērnus bāriņtiesa pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

Iesniegumi tiek izskatīti mēneša laikā. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

Bāriņtiesas sēdes tiek plānotas vienu reizi nedēļā trešdienās (visi bāriņtiesas darbinieki atrodas Bāriņtiesā Balvos, Raiņa ielā 52), nepieciešamības gadījumā, steidzamības kārtā sēdes tiek plānotas papildus citās dienās

 

Darba laiks

  • Pirmdiena 08.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
  • Otrdiena 08.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
  • Trešdiena 08.30 - 12.00, 12.30 - 17.00
  • Ceturtdiena 08.30 - 12.00, 12.30 - 18.00
  • Piektdiena 08.30 - 12.00, 12.30 - 16.00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Diāna Astreiko

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
diana.astreiko [at] balvi.lv

Liene Čugurova

Priekšsēdētājas vietniece - Veic bāriņtiesas locekles pienākumus Balvu pilsētā
liene.cugurova [at] balvi.lv

Leontīna Pundure

Bāriņtiesas lietvede
leontina.pundure [at] balvi.lv

Ginta Vanaga

Bāriņtiesas locekle - Balvu pilsētā
ginta.vanaga [at] balvi.lv

Ligita Kokoreviča

Bāriņtiesas locekle - Bērzpils, Krišjāņu pagastā
ligita.kokorevica [at] balvi.lv

Gaļina Daščenko

Bāriņtiesas locekle - Kubulu, Vīksnas pagastā
galina.dascenko [at] balvi.lv

Lolita Kindzule

Bāriņtiesas locekle -  Tilžas, Vectilžas pagastā
lolita.kindzule [at] balvi.lv

Iveta Zviedriņa

Bāriņtiesas locekle - Bērzkalnes, Balvu, Kupravas pagastā
iveta.zviedrina [at] balvi.lv

Sandra Čeirāne

Bāriņtiesas locekle - Viļakas pilsētā, Susāju pagastā
sandra.ceirane [at] balvi.lv

Dzintra Uzkliņģe

Bāriņtiesas locekle - Žīguru, Vecumu pagastā
dzintra.uzklinge [at] balvi.lv

Vineta Cīrule

Bāriņtiesas locekle - Baltinavas, Lazdulejas, Briežuciema pagastā
vineta.cirule [at] balvi.lv

Svetlana Bukovska

Bāriņtiesas locekle - Medņevas, Šķilbēnu pagastā
svetlana.bukovska [at] balvi.lv

Jana Briede

Bāriņtiesas locekle - Rugāju, Lazdukalna pagastā
jana.briede [at] balvi.lv