Aicinām iepazīties ar Balvu novada pašvaldības atbalstu ģimenēm ar bērniem!

 • Atbalsts jaundzimušajiem – 300,00 euro.
  • Pabalstu par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Attiecīgi atbalsts, ja piedzimst dvīnīši – 600,00 euro, ja piedzimst trīnīši – 900,00 euro.
  • Pirmajam kalendāra gadā dzimušajam bērnam, papildus pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajam bērna piedzimšanas pabalstam (par katru jaundzimušo bērnu 300,00 EUR), tiek piešķirts pabalsts 150,00 euro apmērā.
 • Pirmsskolas izglītības iestādēs:
  • Pašvaldība finansē PII ēdināšanu, piešķirot pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu ģimeņu bērniem, bērniem ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem bāreņiem, 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.
  • Pusdienas pilnā apmērā tiek segtas - visiem 5 un 6 gadīgajiem audzēkņiem – brīvpusdienas.
 • Pārējās izglītības iestādēs:
  • Brīvpusdienas Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības programmu 5.-6. gadīgajiem bērniem, skolēniem līdz 12.klasei (ieskaitot) un Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 1.-4.kursu izglītojamajiem, kas apgūst profesionālās izglītības četrgadīgo izglītības programmas ar kodu 33815001, 33543041, 33341021. Bezmaksas ēdināšana skolēniem, kuri uzturas internātā.
  • Pašvaldības izglītības iestādēs pusdienās nodrošina arī speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas.
 • Balvu novada pašvaldībā nav rindu uz pirmsskolas izglītības iestādēm.
  • Lai atbalstītu vecākus, kuri strādā nestandarta darba laiku, Balvu novadā ir: - viena diennakts grupiņa Kubulu PII “Ieviņa”, - viena vakara grupiņa Balvu PII “Pīlādzītis”, kas strādā līdz plkst.21.30.
 • Tiek īstenotas Speciālās pirmsskolas izglītības programmas:
  • Balvu PII "Pīlādzītis" īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām un Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
  • Bērzkalnes PII īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
  • Viļakas PII "Namiņš" īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
  • Eglaines pamatskola īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
  • Rekavas vidusskola īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
  • Tilžas pamatskolā īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem.
  • Viduču pamatskolā īsteno Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem. Iespēju robežās pirmsskolas izglītības iestādēs ir pieejams atbalsta personāls - logopēds, speciālais pedagogs, psihologs.
  • Izglītības iestāžu darbiniekiem, izglītojamajiem un vecākiem konsultatīvu atbalstu iekļaujošās un speciālās izglītības jautājumos nodrošina Balvu Iekļaujošās izglītības atbalsta centrs, kas vienlaikus veic arī pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas funkcijas. Pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām ir pieejams sociālās aprūpes pakalpojums (bērna aprūpe un uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un brīvā laika saturīga pavadīšana).
 • Pirmsskolas bērniem tiek piedāvātas ārpusstundu nodarbības: vokālā studija “Notiņas” Balvu pilsētā, tautas deju kolektīva “Vilciņš” 2 pirmsskolas grupiņas Balvu pilsētā, pirmsskolas rotaļdeju kolektīvs “Podziņas” Viļakas pilsētā, tautas deju kolektīvs “Ķipariņi” Rugāju pagastā, tautas deju kolektīvs “Palazdīte” Tilžas pagastā, tautas deju kolektīvs “Cielaviņa” Kubulu pagastā, bērnu folkloras kopa “Upīte” Šķilbēnu pagastā. Pašvaldība finansē ārpusstundu nodarbību vadītāju atalgojumu, nodrošina telpas nodarbībām un transportu kolektīviem uz konkursiem un skatēm.
 • Arī peldbaseina apmeklējums bērniem līdz 3 gadiem ir bez maksas.
 • Tiek organizēti “Balto zeķīšu svētki” – pasākums konkrētā gadā dzimušiem bērniem, kur pašvaldība sarūpē dāvanas.
 • Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei – 15,00 euro, ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš:
  • mācās Balvu novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē;
  • līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs.
 • Balvu novada pašvaldības stipendijas 60,00 euro apmērā tiek piešķirtas Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālo programmu audzēkņiem.
 • Pašvaldībā ir izstrādāti noteikumi “Par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Balvu novadā”, saskaņā ar kuriem tiek piešķirtas naudas balvas par teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, profesionālās ievirzes izglītībā mūzikā, mākslā, sportā un interešu izglītībā.
 • Līdztekus naudas balvām par dalību mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, profesionālās ievirzes izglītībā mūzikā, mākslā, sportā un interešu izglītībā tiek piešķirtas Piemiņas balvas par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos un sacensībās valsts mērogā. Izglītojamajiem, piedaloties valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajā darbībā, konkursos un sacensībās, tiek segti transporta izdevumi un maksāta dienas nauda.
 • Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem tiek nodrošinātas arī Ziemassvētku saldumu paciņas.
 • Pašvaldība nodrošina skolas transportu uz skolu un atpakaļ (tai skaitā arī uz interešu izglītības nodarbībām), kā arī transportu izglītojamo nogādāšanai uz izglītības un kultūras pasākumiem (mācību olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti, skates, izrādes un mēģinājumi ar izglītojamo piedalīšanos, mācību ekskursijas) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu.
 • Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Balvu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli.
 • Balvu novadā interešu izglītībā tiek īstenotas 186 interešu izglītības programmas:
  • Kultūrizglītībā -108 programmas (dejas māksla, mūzika, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, folklora);
  • Sportā - 28 programmas (sporta spēles, galda spēles, vieglatlētika, volejbols, peldēšana, orientēšanās, vispārējā fiziskā sagatavotība);
  • Tehniskajā jaunradē - 14 programmas (datori, programmēšana, elektronika, robotika, lāzera apguves pamati, grafiskais dizains);
  • Vidē - 12 programmas (Mammadaba, floristika, ekopulciņi, “Ekoskola – nākotnes skola”, novadpētniecība, Mazpulki)
  • 24 citas programmas - Intelektuālais klubs “Erudīts”, pašaudzināšanas programma, žurnālistika, “Dzīvesprasmju ABC”, skaistumkopšana, “Manas emocijas”, “Pasaules dažādās kultūras”, “Profesiju virpulī”, “Profesiju draugi”, Biznesa skola.
 • Samaksa par interešu izglītības nodarbību vadīšanu tiek veikta no valsts mērķdotācijas līdzekļiem. Pašvaldība pilnīgi sedz maksu par vingrošanas nodarbībām bērniem ar invaliditāti.
 • Balvu novadā mākslas jomas programmas var apgūt Balvu Mākslas skolā, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā un Viļakas Mūzikas un mākslas skolā.
  • Vecāku līdzfinansējums 9,00 euro par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma, un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai. Pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem ar invaliditāti. Pašvaldība iespēju robežās nodrošina transportu mācību braucieniem, kā arī braucieniem uz konkursiem un skatēm. Skolas var izmantot citu pašvaldības iestāžu telpas pasākumu rīkošanai bez īres maksas. Pašvaldība garantē līdzfinansējumu projektos. Pašvaldība atbalsta un apbalvo izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem mākslas jomā.
 • Balvu novadā mūzikas jomas programmas var apgūt Balvu Mūzikas skolā, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā un Viļakas Mūzikas un mākslas skolā.
  • Vecāku līdzfinansējums 9,00 euro par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma, un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai. Pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas izglītojamajiem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem ar invaliditāti. Pašvaldība finansiāli atbalsta Latgales jauno pianistu konkursa rīkošanu Balvos. Pašvaldība nodrošina transportu mācību braucieniem, kā arī braucieniem uz konkursiem un skatēm. Skolas var izmantot citu pašvaldības iestāžu telpas pasākumu rīkošanai bez īres maksas. Pašvaldība garantē līdzfinansējumu projektos. Pašvaldība atbalsta un apbalvo izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem mūzikas jomā.
 • Balvu novadā sporta jomas programmas var apgūt Balvu Sporta skolā.
  • Pašvaldība pilnā apmērā nosedz izmaksas profesionālās ievirzes izglītībā visām sporta skolas mērķa grupām, kā arī nodrošina sporta bāzes profesionālās ievirzes programmu īstenošanai. Nodrošina sporta skolas audzēkņus ar speciālajiem apaviem un apģērbu. Nodrošina transportu mācību braucieniem, kā arī braucieniem uz sacensībām. Daļēji sedz piedalīšanos starptautiskajās sacensībās. Piešķir līdzekļus mācību treniņu nometnēm Latvijas izlases dalībniekiem. Garantē līdzfinansējumu projektos. Pašvaldība atbalsta un apbalvo izglītojamos un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem sporta jomā.
 • Atbalsts bērniem ārpusģimenes aprūpē un pēc pilngadības sasniegšanas
  • Pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja persona turpina mācības, ir 125,00 euro mēnesī un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 163,00 euro mēnesī.
 • Psihosociāls un materiāls atbalsts pilngadību sasniegušā jaunieša integrēšanai sabiedrībā no pašvaldības puses ir:
  • Sociālais darbs - sociālā darbinieka konsultācijas, vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
  • Psihologa konsultācijas - līdz 10 konsultācijām gadā, ar iespēju palielināt konsultāciju skaitu, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem.
  • Ģimenes asistenta pakalpojums bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuram nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai līdz 4 stundām nedēļā. Ziedojumu piesaistīšana no fiziskām un juridiskām personām.
  • Papildus finansiālais atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem ir ēdināšanas izdevumu apmaksai, individuālo mācību līdzekļu iegādei, veselības aprūpei. Bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni pēc pilngadības sasniegšanas tiek nodrošināti ar dzīvokļu fondu.
 • Atbalsts audžuģimenēm
  • Pašvaldības nodrošinātais vienreizējais pabalsts audžuģimenei  vai specializētajai audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir 50 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, kas 2023.gadā ir 310,00 euro. Pabalsts var tikt izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam nepieciešamo lietu veidā.
  • Ikmēneša pabalsts audžuģimenei  vai specializētajai audžuģimenei, t.sk. adoptētājam pirms adopcijas periodā, bērna uzturam ir 65 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī, kas 2023.gadā ir 403,00 euro mēnesī
  • Papildus finansiālais atbalsts no pašvaldības ir pabalsti audžuģimenē ievietotam bērnam ēdināšanas izdevumu apmaksai, individuālo mācību līdzekļu iegādei, veselības aprūpei.
 • Cita veida papildus atbalsts pašvaldībā audžuģimenēm:
  • Sociālā darba pakalpojums - sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
  • Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem.
  •  Sociālā atbalsta grupu pakalpojums.
 • Papildus atbalsts daudzbērnu ģimenēm:
  • Sociālā darba pakalpojums - sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
  • Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem.
  • Sociālā atbalsta grupu pakalpojums.
 • Pašvaldības papildus noteiktais atbalsts ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti:
  • Finansiāls atbalsts - pabalsts veselības aprūpes izdevumu apmaksai bērnam ar invaliditāti un bērnam, kurš slimo ar celiakiju, līdz 150,00 euro kalendāra gadā.
  • Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti līdz 80 h/mēnesī.
  • Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem DI projekta ietvaros nav veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns, tiek atbrīvoti no maksas par dienas aprūpes centra, fizioterapijas un ergoterapijas pakalpojumiem līdz projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 īstenošanas beigām – 2023.gada 31.decembris.
 • Cita veida papildus atbalsts pašvaldībā ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti:
  • Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti.
  • Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem.
  • Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums.
  • Sociālā darba pakalpojums - sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
  • Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem.
  • Sociālā atbalsta grupu pakalpojums.
 • Pašvaldībā ir papildus atbalsts ģimenēm ar maznodrošinātā statusu. Pabalsti ēdināšanas izdevumu segšanai bērniem, veselības aprūpei, sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai. Cita veida papildus atbalsts pašvaldībā:
  • Sociālā darba pakalpojums - sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
  • Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem.
  • Sociālā atbalsta grupu pakalpojums.
 • Atbalsts no pašvaldības trūcīgām ģimenēm. Tie ir pabalsti ēdināšanas izdevumu apmaksai bērniem, veselības aprūpei, personas dokumentu noformēšanai, sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai. Papildus tam:
  • Sociālā darba pakalpojums - sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšana, individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, psihosociālais un starpprofesionālais atbalsts gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā.
  • Psihologa pakalpojums personai, kura pārdzīvo psiholoģiska rakstura grūtības un tai nepieciešams psiholoģisks atbalsts līdz 10 konsultācijām gadā vienai personai, ar iespēji palielināt konsultāciju skaitu pamatojoties uz sociālā darbinieka vai psihologa ieteikumiem.
  • Sociālā atbalsta grupu pakalpojums.
 • Pabalsta krīzes situācijā apmērs, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos zaudējumus:
  • katastrofu vai citu ārējo notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai gadījumā, kad cietusi un nav derīga dzīvošanai vienīgā dzīvojamā māja, līdz sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus;
  • citu ārēju notikumu radītu seku novēršanai un mazināšanai līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gada laikā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.
 • Pansijas pakalpojums personai, kura nonākusi krīzes situācijā:
  • Ja stihiskas nelaimes vai dabas katastrofas gadījumā ir nodarīts kaitējums vienīgajam mājoklim vai vienīgais mājoklis ir dzīvošanai nederīgs un persona nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības līdz 3 mēnešiem Pašvaldība var pilnībā vai daļēji segt maksu par pansijas pakalpojumu.
 • Krīzes istabas pakalpojums:
  • Personai/ģimenei, kura nonākusi krīzes situācijā līdz 3 mēnešiem, pirmās 10 dienas atbrīvojums no maksas;
  • Pašvaldība sniedz arī sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto Ukrainas kara bēgļiem. Sabiedrības veselības speciālists nodrošina konsultācijas veselības aprūpes pieejamības jautājumos, palīdz nokļūt pie veselības aprūpes speciālistiem.
 • Dzīvokļu rinda
  • Pašvaldībā ir četras rindas: Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana pirmām kārtām; Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana vispārējā kārtībā; Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana; īrētās pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamu pašvaldības dzīvojamo telpu.
  • Pašvaldībai pieder 380 dzīvokļi. Ar dzīvojamo platību tiek nodrošinātas vai uzņemtas rindā maznodrošinātās personas (ģimenes), invalīdi; bez vecāku gādības palikuši bērni; speciālisti.
  • Pašvaldība nodrošina dzīvokļa īres maksas kompensāciju maznodrošinātām ģimenēm un trūcīgām ģimenēm, izīrējot sociālos dzīvokļus, tiek noteiktas īres un komunālo maksājumu atlaides. Ģimenēm, kuras īrē sociālo dzīvokli. Pašvaldība katru mēnesi sedz divas trešdaļas no izdevumiem par īres maksu un  - 50 % no izdevumiem par apkuri apkures sezonā.
  • Pašvaldība nodrošina arī nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi : daudzbērnu ģimenēm - 50%, ģimenēs, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti (1.grupas invalīdiem) - 70%, ģimenēm ar maznodrošinātā statusu - 70% un ģimenēm ar trūcīgā statusu - 90%.
 • Pašvaldībā ir kontaktpersona remigrācijas jautājumos 
  • Ja nepieciešams palīdz ar informācijas sniegšanu un atbalsta sniegšana - dokumentu sakārtošanā, dzīvesvietas nodrošināšana, piešķirot pašvaldības rīcībā brīvo dzīvojamo fondu, atbalsts izglītojamam saziņā ar izglītības iestādi, dažādu valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšana, brīvās darba vietas.
 • Pašvaldība atbalsta skolēnu nodarbinātību sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) kā arī papildus NVA programmas (sadarbība ar organizācijām, uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm). Pašvaldības atbalsts:
  • Līdzfinansējuma formā NVO projektiem, kas realizē projektus šajā jomā;
  • Biznesa ideju grantu konkursā “Tava ideju Balvu novadā (ar mērķi veicināt arī nodarbinātību);
  • Pašvaldības realizētie projekti nodarbinātības veicināšanas jomā.
 • Pašvaldība organizē kursus un mācības
  • Piemēram, jaunajiem vecākiem, pusaudžu audzināšana, digitālās prasmes senioriem u.c.
 • Pašvaldība sniedz materiālo atbalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, ģimenēm ar maznodrošinātā statusu un ģimenēm ar trūcīgā statusu:
  • Bērniem un bērniem ar invaliditāti: bērnam redzes korekcijas briļļu iegādei līdz 25,00 euro kalendāra gadā;
  • Bērnam ar invaliditāti un bērnam, kurš slimo ar celiakiju, līdz 150,00 euro kalendāra gadā, jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti par speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumiem, speciālā uztura, medicīnas preču un medikamentu iegādes izdevumiem un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai;
  • Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm: ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācijas, pacienta iemaksas, izmeklējumi, analīzes u.c.), zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un medikamentu iegādei: - trūcīgām mājsaimniecībām līdz 70,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā;
  • Maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās visas personas ir darbnespējīgas (pensijas vecuma personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, bērni līdz 18 gadu vecumam), līdz 35,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā;
  • Stacionārā veselības aprūpes pakalpojuma – operācijas apmaksai: - trūcīgām mājsaimniecībām līdz 500,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā; - maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 250,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.
  • Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, t.sk. pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam - ārstēšanās, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumu, speciālistu konsultāciju apmaksai, medikamentu, medicīnas preču un redzes korekcijas līdzekļu iegādei un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā. Pabalsta apmērs līdz 120,00 euro kalendāra gadā.
  • Pašvaldībā tiek nodrošināti regulāri pediatra pakalpojumi. Zobārstniecības pakalpojumus nodrošina privātais sektors, bet ir arī pašvaldības iestādē pieejami pakalpojumi - Rugāju Zobārstniecības kabinets, tai skaitā bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem bezmaksas pakalpojums.
 • Balvu novada pašvaldība nodrošina daudz un dažādas sporta aktivitātītes dažāda vecuma iedzīvotājiem
  • Sporta skolas izglītības programmas nodarbības notiek par minimālu samaksu, bet šobrīd ir pieejamas bezmaksas sporta aktivitātes, kas tiek īstenotas projekta ietvaros: ķermeņa masas samazināšanas kampaņas - 1 kampaņa katru gadu, Sporta svētki pirmsskolas vecuma bērniem - 1 sporta svētki katru gadu, nūjotāju grupu nodarbības, dažādas vingrotāju grupu nodarbības (aerobika, veselības vingrošana, joga, vingrošana trenažieru zālē), vingrošanas meistarklases pirmsskolas izglītības iestādēs, peldētprasmes apmācību nodarbības, vingrošanas nodarbības, senioru veselības stāvokļa uzlabošanai - peldbaseina apmeklējumi senioriem.
  • Pašvaldības iestāde "Ziemeļlatgales sporta centrs" organizē sporta aktivitātes dažādām interešu grupām, katrā pagasta un pilsētas teritorijā ir nodrošināts sporta organizators un arī sporta zāles (bezmaksas izmantošana).
 • Peldbaseins
  • Saskaņā ar baseina noteikto cenrādi , atsevišķām mērķgrupām ir noteiktas atlaides vai zemāka samaksa, piemēram, 1) ģimenes biļete (atkarībā , cik pieaugušie un cik bērni līdz 10 gadiem, mainās samaksa); 2) baseina apmeklējums pensionāriem, politiski represētajām personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām - 50 % atlaide; 3) pilna laika studentiem - 10% atlaide; 4) baseina, sāls istabas apmeklējumu atlaide bērnam ar īpašām vajadzībām līdz 10 gadu vecumam un viņa pavadonim - 100% Mācību gada laikā visiem pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem tiek nodrošinātas bezmaksas nodarbības sporta stundu ietvaros. Tiek īstenota Interešu programma peldēšanā. No 2022.gada 1.septembra Balvu novada dome apstiprināja "Peldētapmācības programmu 5- 7 gadus veciem bērniem", kas paredz, ka pašvaldība nodrošina bezmaksas baseina apmeklējumu, nodarbības un transportu, visiem šīs mērķgrupas bērniem, kas apmeklē Balvu novada izglītības iestādes. Nodarbības paredzētas 1 reizi 2 nedēļās. Veselības veicināšanas projekta ietvaros tiek segti baseina apmeklējumi 54 + iedzīvotājiem.
 • Balvu novada bērnu un jauniešu centrs 
  • Balvu pilsētā ar struktūrvienībām - Viļakas pilsētā, Medņevas pagastā, Rugāju pagastā. Pēc ATR ir struktūrvienības, bet darbojas pastāvīgi ar konkrētu pakalpojumu piedāvājumu katrā teritorijā.
 • Dienas centrs bērniem un jauniešiem
  • Sociālās pārvaldes struktūrvienības, pārklājot novada teritoriju un atrodas Balvu pilsētā, Viļakas pilsētā un Lazdukalna pagastā.
 • Balvu Centrālā bibliotēka 
  • Balvu pilsētā ar 22 filiābibliotēkām. Nemateriālā kultūras mantojuma centrs "Upīte" struktūrvienība - Upītes bibliotēka. Bibliotēka ir katrā pagasta vai pilsētas teritorijā.
 • Ir publiskais sporta centrs, publiskā āra slidotava, publiskie sporta laukumi, stadioni, pašvaldība arī līdzfinansē bērnu rotaļu laukumu izveidi un atjaunošanu daudzdzīvokļu namu pagalmos. Pieejams arī skeitparks Rugāju ciemā, BMX trase Balvu pilsētā, zaļais marķētais velo celiņš.
 • Pašvaldība ir labiekārtojusi publiskās peldvietas: Viļakas pilsētā - Viļakas ezers, Balvu pilsētā - Balvu ezers, Baltinavas pagastā - Svātuines ezers.
 • Infrastruktūras būves 2022. gadā, kuras ir draudzīgas ģimenēm, ir īstenotais Balvu Mūzikas skolas energoefektivitātes projekts, rotaļlaukums Rugāju vidusskolas teritorijā (pieejams publiski) un projektā “Greenways Riga – Viļaka” radīta infrastruktūra – izveidotais zaļais, marķētais velo ceļš, kas iet no Solas (Susāju pagasts) līdz Sitai (Kubulu pagasts), 52 km garumā vienā virzienā.