Kontakti

dzimtsaraksti [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV4501

Darbinieki

Svetlana Novika

Vadītāja
dzimtsaraksti [at] balvi.lv

Santa Kuleša

Vadītājas vietniece
santa.kulesa [at] balvi.lv

Inese Zaikovska

Dzimtsarakstu speciāliste
inese.zaikovska [at] balvi.lv
 • Reģistrē laulību
 • Reģistrē dzimšanas faktu
 • Reģistrē miršanas faktu
 • Izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus
 • Kārto civilstāvokļa aktu reģistru labošanas, papildināšanas, atjaunošanas un anulēšanas lietas, kā arī sagatavo atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem
 • Pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus
 • Labo, papildina, atjauno un anulē civilstāvokļa aktu reģistrus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem
 • Kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas
 • Saglabā arhīva fondu

Pakalpojums

Cena bez PVN (euro)

PVN 21%(euro)

Cena ar PVN (euro)

Svinīga laulības reģistrācija ceremoniju zālē*

29,93

6,29

36,22

Svinīga laulības reģistrācija bez muzikālā noformējuma*

23,44

4,92

28,36

Svinīga laulības reģistrācija ārpus iestādes telpām, ja tiek nodrošināti laulības reģistrācijai piemēroti un atbilstoši apstākļi

78,76

16,54

95,30

Laulības reģistrācija darba telpā, tikai liecinieku klātbūtnē

Bez maksas

Svinīga laulības gadskārtu ceremonija (sudraba, zelta u.c.)

29,93

6,29

36,22

Svinīga laulības reģistrācija, ja tiek samazināts laulības vecums vai saīsināts izsludināšanas termiņš

44,90

9,43

54,33

Laulības ceremonijas sagatavošana, vadīšana un tulkošana (krievu, angļu val.), ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni

59,86

12,57

72,43

Dzimšanas apliecības izsniegšanas svinīga ceremonija Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas telpās*

14,97

3,14

18,11

Izziņas sagatavošana laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka

5.88

1.23

7,11

Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izmantošanai citā ES dalībvalstī

5.68

1,19

6,87

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas ierakstu meklēšana arhīvā un civilstāvokli apliecinoša dokumenta sagatavošana (viena arhīva vienība)**

4,91

1,03

5,94

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas ierakstu meklēšana arhīvā un civilstāvokli apliecinoša dokumenta sagatavošana ar drošu elektronisko parakstu (viena arhīva vienība)**

3.88

0.81

4,69

Ziņu sniegšana no vienas arhīva vienības bez civilstāvokļa aktu apliecinoša dokumenta izsniegšanas (kapakmeņu izgatavošanai u.c.)

2,94

0,62

3.56

Pasta izdevumi par dokumentu nosūtīšanu fiziskām personām ierakstītā pasta sūtījumā (1 lapa)

3,92

0,82

4,74

Pasta izdevumi par dokumentu nosūtīšanu fiziskām personām ierakstītā pasta sūtījumā (2 lapas)

4,19

0,88

5,07

Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr.906, “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva.

 • *1., 2. un 8.punktā minēto pakalpojumu maksa tiek samazināta par 50% 1. un 2. grupas invalīdiem, personām, kuras atzītas par trūcīgām, uzrādot attiecīgu dokumentu.
 • * No 1.punktā minēto pakalpojumu maksas tiek atbrīvoti pāri, kuriem ir kopīgi bērni un, kas laulību reģistrē 1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā.
 • **No 11.un 12.punktā minēto pakalpojumu maksas, uzrādot attiecīgo dokumentu, tiek atbrīvoti bērni-bāreņi, kā arī pieprasītāji, kuriem civilstāvokļa akta ierakstu apliecinoši dokumenti nepieciešami aizbildnības lietās.