Kontakti

dzimtsaraksti [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Adrese: Sporta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV4501

Darbinieki

Svetlana Novika

Vadītāja
dzimtsaraksti [at] balvi.lv

Santa Kuleša

Vadītājas vietniece
santa.kulesa [at] balvi.lv

Inese Zaikovska

Dzimtsarakstu speciāliste
inese.zaikovska [at] balvi.lv
 • Reģistrē laulību
 • Reģistrē dzimšanas faktu
 • Reģistrē miršanas faktu
 • Izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus
 • Kārto civilstāvokļa aktu reģistru labošanas, papildināšanas, atjaunošanas un anulēšanas lietas, kā arī sagatavo atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem
 • Pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus
 • Labo, papildina, atjauno un anulē civilstāvokļa aktu reģistrus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem
 • Kārto vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas lietas
 • Saglabā arhīva fondu
 • Svinīga laulības reģistrācija ceremoniju zālē* - 36,22 euro
 • Svinīga laulības reģistrācija bez muzikālā noformējuma* - 28,36 euro
 • Svinīga laulības reģistrācija ārpus iestādes telpām, ja tiek nodrošināti laulības reģistrācijai piemēroti un atbilstoši apstākļi - 95,30 euro
 • Laulības reģistrācija darba telpā, tikai liecinieku klātbūtnē - Bez maksas
 • Svinīga laulības gadskārtu ceremonija (sudraba, zelta u.c.) - 36,22 euro
 • Svinīga laulības reģistrācija, ja tiek samazināts laulības vecums vai saīsināts izsludināšanas termiņš - 54,33 euro
 • Laulības ceremonijas sagatavošana, vadīšana un tulkošana (krievu, angļu val.), ja laulība tiek reģistrēta ar ārvalstu pilsoni - 72,43 euro
 • Dzimšanas apliecības izsniegšanas svinīga ceremonija Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļas telpās* - 18,11 euro
 • Izziņas sagatavošana laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka - 7,11 euro
 • Daudzvalodu standarta veidlapas sagatavošana izmantošanai citā ES dalībvalstī - 6,87 euro
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas ierakstu meklēšana arhīvā un izziņas sagatavošana (viena arhīva vienība)** - 5,94 euro
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas ierakstu meklēšana arhīvā un izziņas sagatavošana ar drošu elektronisko parakstu (viena arhīva vienība)** - 4,69 euro
 • Ziņu sniegšana no vienas arhīva vienības bez civilstāvokļa aktu apliecinoša dokumenta izsniegšanas (kapakmeņu izgatavošanai u.c.) - 3,56 euro
 • Pasta izdevumi par dokumentu nosūtīšanu fiziskām personām ierakstītā pasta sūtījumā (1 lapa) - 4,74 euro
 • Pasta izdevumi par dokumentu nosūtīšanu fiziskām personām ierakstītā pasta sūtījumā (2 lapas) - 5,07 euro

 

 • Pakalpojuma maksā nav iekļauta Ministru kabineta noteikumu Nr.906, “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā valsts nodeva.
  • *1., 2. un 8.punktā minēto pakalpojumu maksa tiek samazināta par 50% 1. un 2. grupas invalīdiem, personām, kuras atzītas par trūcīgām, uzrādot attiecīgu dokumentu.
  • * No 1.punktā minēto pakalpojumu maksas tiek atbrīvoti pāri, kuriem ir kopīgi bērni un, kas laulību reģistrē 1.jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā.
  • **No 11.un 12.punktā minēto pakalpojumu maksas, uzrādot attiecīgo dokumentu, tiek atbrīvoti bērni-bāreņi, kā arī pieprasītāji, kuriem civilstāvokļa akta ierakstu apliecinoši dokumenti nepieciešami aizbildnības lietās.