Rugāju ģērbonis

RUGĀJU NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570

Tālruņi +371 64521351, +371 27832856, fakss +371 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv

 

APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes

2021. gada 4.februāra lēmumu Nr. 24

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

04.02.2021. Nr.1/2021

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

 1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 3 313 284 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
 2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3 115 594 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
 3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri 328 599 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 319 424 euro.
 4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 3.pielikumu.
 5. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
 6. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
 7. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
 8. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja S. Kapteine

RUGĀJU NOVADA DOME
Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570
Tālruņi +371 64521351, +371 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv

 

APSTIPRINĀTS
ar Rugāju novada domes
2020. gada 28.janvāra lēmumu Nr.23

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā


28.01.2020. Nr.2/2020

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA BUDŽETU


Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu

un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

 

 1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 3 730 846 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 3 709 174 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
 3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 1.janvāri 189 893 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 1824 euro.
 4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 3.pielikumu.
 5. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
 6. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
 7. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
 8. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja S. Kapteine

RUGĀJU NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570

Tālruņi +371 64521351, +371 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv


APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes

2019. gada 26.aprīļa lēmumu Nr.153


SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Rugāju novada Rugāju pagastā

26.04.2019.

Nr.5/2019


PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu

un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

 

 1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 702 233 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 534 782 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
 3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 65 648 euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 1574 euro.
 4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 69 795 euro, ieņēmumus 140 108 euro apmērā un izdevumus 209 903 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
 5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4.pielikumu.
 6. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
 7. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
 8. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
 9. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

RUGĀJU NOVADA DOME

Reģistrācijas numurs 90009116736, Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV 4570 . Tālruņi 64521351, 27832856, fakss 64521351, e-pasts: dome@rugaji.lv

APSTIPRINĀTS

ar Rugāju novada domes

2018. gada 31. janvāra lēmumu Nr.22

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Rugāju novada Rugāju pagastā

31.01.2018.

Nr.1/2018

PAR RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 46.pantu
un likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16. un 17.pantu

 1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2 514 932 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2 379 985 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
 3. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 55 214euro un budžeta līdzekļu atlikumu uz pārskata gada beigām 2 355 euro.
 4. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 10 271 euro, ieņēmumus 137 881 euro apmērā un izdevumus 152 044 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
 5. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības saistību apmēru saskaņā ar 4.pielikumu.
 6. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar5.pielikumu
 7. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.
 8. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas Rugāju novada izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.
 9. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldībai piešķirtās valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.
 10. Apstiprināt valsts budžeta finansējuma sadalījumu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Rugāju novada pašvaldības izglītības iestādēs saskaņā ar 9.pielikumu.
 11. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Rugāju novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai unvalsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu saskaņā ar 10.pielikumu.
 12. Noteikt, ka Rugāju novada domes Finanšu nodaļai tiesības finansēt Rugāju novada pašvaldības budžeta iestādes un pasākumus proporcionāli saņemtajiem ieņēmumiem, nepārsniedzot budžetā paredzētās summas.
 13. Budžeta izpildītājiem noteikt, ka gada laikā izdevumi nedrīkst pārsniegt Rugāju novada pašvaldības asignējuma līdzekļus, kā arī līdzekļus no budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem.
 14. Budžeta izpildītājiem iesniegt precizētas ieņēmumu un izdevumu tāmes Finanšu nodaļā, 10 dienu laikā pēc Rugāju novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par pašvaldības budžeta pieņemšanu, atbilstoši piešķirtajiem budžeta asignējumiem.
 15. Budžeta izpildītājiem ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus ieņēmumu un izdevumu tāmēs, iesniedzot pamatotus priekšlikumus tāmju grozījumiem.

Domes priekšsēdētāja Sandra Kapteine