Šajā lapā ir norādītas saites uz Saistošo noteikumu projektu un, ja nepieciešams, Paskaidrojuma rakstu (atrodas dokumenta beigās) datnēm (pdf formātā).

Ir izstrādāts Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.___/2023 “Grozījums Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 18.09.2023. - 02.10.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2023 "Par interešu izglītības programmu licencēšanu Balvu novadā" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 18.09.2023. – 03.10.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.____/2023 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā" projekts. 


Termiņš viedokļa izteikšanai - 15.08.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.____/2023 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai - 15.08.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.____/2023 "Kārtība, kādā Balvu novada pašvaldība piešķir stipendijas studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu studiju programmās" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai - 15.08.2023. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu: dome@balvi.lv.  

Balvu novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu "Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta nolikums":


Termiņš viedokļa izteikšanai: 28.06. – 12.07. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Balvu novada pašvaldība ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu " Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā ":


Termiņš viedokļa izteikšanai: 21.06. – 05.07. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv

Balvu novada Sociālā pārvalde ir izstrādājusi saistošo noteikumu projektu "Par sociālo palīdzību Balvu novadā"":


Termiņš viedokļa izteikšanai: 24.05 – 07.06. plkst. 17.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.  

Ir izstrādāts Balvu novada domes saistošo noteikumu Nr.___/2023 "Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums" projekts.


Termiņš viedokļa izteikšanai: 28.04.2023. - 12.05.2023. plkst. 16.00, sūtot uz pašvaldības e-pastu dome@balvi.lv.