Atrašanās vieta

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV 4501

Darbinieki

Gunita Kļaviņa

Sociālais darbinieks - Bērzkalnes pagastā, Vīksnas pagastā, Kubulu pagastā
gunita.klavina [at] balvi.lv

Līga Loča

Datu ievades operators
liga.loca [at] balvi.lv
 • izvērtē ģimenes (personas) ienākumus un personiskos resursus, veic klienta apsekošanu dzīvesvietā;
 • likumā noteiktajā kārtībā pārbauda saņemto informāciju par personu, kurai nepieciešama sociālā palīdzība, informē par tiesībām un iespējām to saņemt, izstrādā sociālās rehabilitācijas plānus;
 • sniedz klientam sociālo palīdzību, pamatojoties uz viņa materiālo resursu novērtējumu Balvu novada pašvaldības saistošo noteikumu ietvaros, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbības pienākumus;
 • sagatavo administratīvo aktu projektus par sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu, informējot personu par pieņemto lēmumu, atteikuma gadījumā rakstveidā norādot atteikuma iemeslus un lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību;
 • izsniedz izziņas par apgādnieku ienākumiem;
 • izsniedz izziņas par atbilstību par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam;
 • izstrādā Balvu novada pašvaldības saistošos noteikumus par sociālo palīdzību dažādām mērķa grupām un sagatavo pabalstu budžeta projektu nākošajam gadam;
 • sadarbojas ar NVA nodarbinātības veicināšanas programmu realizēšanā;
 • Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA BALVU NOVADA TRŪCĪGĀM UN MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM:

 1. garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI) - garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir vienāds ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto garantētā minimālā ienākumu slieksni (109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā).
 2. mājokļa pabalsts - pabalstu aprēķina atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajai kārtībai un apmērā, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošajiem dokumentiem par pēdējo pilno kalendāra mēnesi.
 3. pabalsts krīzes situācijā - pabalsta apmērs, ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radītos zaudējumus:
  1. katastrofu vai citu ārējo notikumu radīto seku novēršanai vai mazināšanai gadījumā, kad cietusi un nav derīga dzīvošanai vienīgā dzīvojamā māja, līdz sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu apmēram mājsaimniecībai, nepārsniedzot faktiskos izdevumus;
  2. citu ārēju notikumu radītu seku novēršanai un mazināšanai līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gada laikā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus;
  3. laikā, kas noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kad pabalsts krīzes situācijā piešķirams sakarā ar Covid - 19 izplatību, ja mājsaimniecībai ievērojami samazinājušies vai ir zaudēti ienākumi un tā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, 100,00 euro mēnesī vienai personai mājsaimniecībā;
 4. pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem – ēdināšanas apmaksa pirmsskolas izglītības iestādē un daļēja ēdināšanas apmaksa skolā (līdz 2,50 euro/dienā);
 5. pabalsts veselības aprūpei - pabalsta apmērs:
  1. ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu (speciālista konsultācijas, pacienta iemaksas, izmeklējumi, analīzes u.c.), zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, redzes korekcijas līdzekļu, medicīnas preču un medikamentu iegādei trūcīgām mājsaimniecībām līdz 70,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās visas personas ir darbnespējīgas (pensijas vecuma personas, personas ar I un II grupas invaliditāti, bērni līdz 18 gadu vecumam), līdz 35,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā;
  2. stacionārā veselības aprūpes pakalpojuma - operācijas apmaksai trūcīgām mājsaimniecībām līdz 500,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā un maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 250,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.
   Pabalstus, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem, piešķir par pakalpojumiem un precēm, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā, periodā, kamēr spēkā ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
 6. pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai - pabalsts ir paredzēts, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un veicinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Pabalsta apmērs trūcīgām mājsaimniecībām līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā un maznodrošinātām mājsaimniecībām līdz 75,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem, pamatojoties uz klienta sociālās situācijas izvērtējumu un sociālā darbinieka sniegto atzinumu.
 7. pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai - pabalsts ir paredzēts pases vai personas apliecības (eID karte) noformēšanai. Pabalstu ir tiesības saņemt personai no trūcīgas mājsaimniecības vienu reizi piecos gados. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojošs dokuments vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegta izziņa par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.
 1. pabalsts veselības aprūpei - pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai ir tiesības saņemt:
  1. bērnam redzes korekcijas briļļu iegādei līdz 25,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno recepte un izdevumus attaisnojoši dokumenti;
  2. bērnam ar invaliditāti un bērnam, kurš slimo ar celiakiju, līdz 150,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti par speciālistu konsultācijām, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumiem, speciālā uztura, medicīnas preču un medikamentu iegādes izdevumiem un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā;
  3. personai, kura slimo ar tuberkulozi 3,00 euro dienā, aktīvajā slimības periodā, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus, iesniedzot ftiziatra atzinuma kopiju;
  4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas un Afganistānas kara dalībniekam līdz 95,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno attiecīgo statusu apliecinoša dokumenta kopija un izdevumus attaisnojoši dokumenti.
 2. pabalsts sociālās rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai - pabalsts ir paredzēts, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un veicinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. Pabalstu ir tiesības saņemt mājsaimniecībai, kurā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi un materiālās situācijas izvērtēšanas laikā, ja, izvērtējot pieejamo informāciju valsts un pašvaldības informācijas sistēmās, tiek konstatēts, ka mājsaimniecībai nav ienākumu un tā nespēj segt izdevumus par dokumentiem, kuru neesības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības. Iesniegumam, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, pievieno dokumentus, kas nepieciešami sociālās un/vai materiālās situācijas izvērtēšanai un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Pabalsta apmērs līdz 150,00 euro vienai personai mājsaimniecībā kalendāra gadā.
 3. pabalsts mājsaimniecībai ar bērniem:
  1. individuālo mācību līdzekļu iegādei - pabalstu piešķir vienu reizi kalendāra gadā, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā izglītojamajam, kurš mācās Balvu novada izglītības iestādē. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā un izglītojamie, kuri mācās cita novada izglītības iestādē. Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu. Dāvanu karte tiek izsni
  2. ēdināšanas izdevumu apmaksai - pabalstu ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenes bērnam vai bērnam ar invaliditāti - bērnam, kurš apmeklē pirmskolas izglītības iestādi 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem un izglītojamajam, kurš apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada izglītības iestādē vai cita novada izglītības iestādē, programmā, kura netiek nodrošināta Balvu novada izglītības iestādēs līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50 euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam.
 4. pabalsts brīvības atņemšanas sodu izcietušai personai - pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas un viņas deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pabalstu nepiešķir personai, kurai bijusi piemērota īslaicīga brīvības atņemšana (līdz trim mēnešiem). Iesniegums pabalsta saņemšanai un izziņa no Ieslodzījuma vietu pārvaldes jāiesniedz viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas. Pabalsta apmērs ir 35,00 euro.
 5. bērna piedzimšanas pabalsts – pabalstu ir tiesības saņemt vienam no bērna vecākiem, ja bērna vecākam ne mazāk kā pēdējos sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas, kā arī jaundzimušajam no dzimšanas reģistrēšanas brīža, pamata dzīvesvieta ir deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs par katru jaundzimušo bērnu ir 300,00 euro. Pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, kam pievienota bērna dzimšanas apliecības kopija, iesniedz klātienē Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai sūtot pa pastu uz adresi Sporta iela 1, Balvi, Balvu novads, LV-4501, vai nosūtot uz e-adresi vai e-pasta adresi dzimtsaraksti@balvi.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, aizpildot e – pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
 6. apbedīšanas pabalsts - pabalsts tiek piešķirts mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Balvu novada administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu. Pabalstu piešķir, ja par mirušo personu nav tiesību saņemt valsts apbedīšanas pabalstu vai piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmērs ir mazāks par 400,00 EUR apmēru. Pabalsta apmērs ir 400,00 euro. Ja VSAA izmaksātais pabalsts ir mazāks par 400,00 EUR, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp 400,00 EUR un VSAA izmaksāto pabalsta summu. Iesniegumam jāpievieno miršanas apliecības kopija un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirtā valsts apbedīšanas pabalsta apmēru.

Pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas apvienotā Balvu novada bāriņtiesas - Baltinavas novada bāriņtiesa, Balvu novada bāriņtiesa, Rugāju novada bāriņtiesa un Viļakas novada bāriņtiesa (turpmāk - bāriņtiesa), audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kurā ar bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību.
Pašvaldība piešķir šādus pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem:

 1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai - pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 327,00 euro.
 2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 820,05 euro. Pabalsts var tikt izsniegts arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
 3. pabalsts ikmēneša izdevumiem - pabalstu ir tiesības saņemt, ja pilngadību sasniegušais bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai mācās sekmīgi vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai sekmīgi studē augstskolā vai koledžā. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 125,00 euro mēnesī un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 163,00 euro mēnesī;
 4. mājokļa pabalsts – pabalstu ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Iesniegumam jāpievieno dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus par pēdējo pilno kalendāra mēnesi, kā arī jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgums), ja šādu dokumentu nav Pārvaldes rīcībā. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā Pārvaldei jāiesniedz attiecīgie grozījumi vai jauns īres līgums. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamajām izdevumu pozīciju minimālajām normām. Pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, izņemot cietā kurināmā iegādei, kuru piešķir vienu reizi kalendāra gadā;
 5. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai – pabalstu piešķir bērnam, kurš apmeklē Balvu novada pirmskolas izglītības iestādi, 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem un bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās cita novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē vai līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada vai cita novada izglītības iestādē, līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50 euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam.
  Pabalsts tiek piešķirti ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību semestra beigām.
 6. pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei - pabalstu ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārizglītojošajā izglītības iestādē vai bērnam, kurš līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās Balvu novada izglītības iestādē, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā vienu reizi kalendāra gadā. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā un bērns, kurš mācās cita novada izglītības iestādē ir 15,00 euro vienu reizi kalendāra gadā, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu, kurš iesniedzams septembrī.
 7. pabalsts veselības aprūpei - pabalstu veselības aprūpei ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam ārstēšanās, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumu, speciālistu konsultāciju apmaksai, medikamentu, medicīnas preču un redzes korekcijas līdzekļu iegādei un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 120,00 euro kalendāra gadā. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti un, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ģimenes ārsta vai speciālista atzinums.
 1. pabalsts bērna uzturam - pabalstu audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei ir tiesības saņemt bērna uzturam 65 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī;
 2. vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts var tikt izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam nepieciešamo lietu veidā.

Datu ievades operators - Datu ievades operators - liga.loca@balvi.lv


Konsultācijas un nepieciešamo palīdzību bēglim un personai ar alternatīvo statusu Sociālajā pārvaldē: 

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās – no 8:30 – 12:00;   no 13:00 – 18:00;

Trešdienās – no 9:00 – 12:00;    no 13:00 – 16:00;

Piektdienās  – no 8:30 – 12:00

Mob. tālr. +371 25657678