Sabiedrības līdzdalības budžets ir daļa no Pašvaldības pamatbudžeta, kas tiek apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu kā saistošie noteikumi par kārtējā gada budžetu. Sabiedrības līdzdalības budžeta finansējuma apmērs ir atbilstošs tekošā gada budžetam.

 

Tu noteikti zini, ko būtu nepieciešams uzlabot mūsu novadā? Balvu novada pašvaldība organizē līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu, dodot iespēju tieši TEV noteikt to, kas mūsu novadam ir vajadzīgs! 

Projekta pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrības un nodibinājumi, kuros nav pašvaldības dalības, līdz 2023.gada 7.novembrim. Viena projekta realizācijai tiks piešķirts līdz 15 000 EUR, kopējais projektu konkursa budžets - 60 000 EUR.

Projekta idejai jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  • Projekta īstenošanas vietai ir jābūt sabiedrībai pieejamai, publiskā lietošanā esošai, Pašvaldībai piederošai vai piekrītošai publiskajai ārtelpai vai citai publiskai personai vai privātpersonai piederošā īpašumā – gadījumā, kad ir saņemts attiecīgā īpašnieka saskaņojums un ieguldījums nepieciešams, lai īstenotu pašvaldības autonomās funkcijas vai brīvprātīgās iniciatīvas;
  • Projektam jābūt saistītam ar apkaimes infrastruktūras uzlabošanu, kam konstatējama paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība, kas kalpos un būs publiski pieejama vismaz 10 (desmit) gadus;
  • Projekta rezultātam jābūt neierobežoti pieejamam visai sabiedrībai;
  • Projektam jāparedz pilnīga tā realizācija, tas ir, realizējot projektu, tam jābūt pilnībā pabeigtam;
  • Projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Ideju projektam var pieteikt aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai jāpievieno projekta skice un vizualizācija. Projekta pieteikumu var iesniegt gan papīra formā, iesniedzot Balvu novada pašvaldības administrācijā Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu nov., LV4501, gan elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: dome@balvi.lv.

Balsot par projektiem varēs elektroniski aplikācijā lemejs.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem, 2  kalendārās nedēļas, par ko tiks paziņots aplikācijā lemejs.lv un tīmekļvietnē www.balvi.lv. Balsošana tiks organizēta 4 balsošanas apgabalos, kas izveidoti, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu uz kārtējā gada 1. janvāri atbilstoši Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajām ziņām, dodot iespēju katram Balvu novadā deklarētajam iedzīvotājam, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu, nobalsot par 1 projektu katrā no balsošanas apgabaliem. Balvu novada pašvaldība īstenos tos projektus, kuri balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru. 

Kontaktpersona jautājumu un neskaidrību gadījumā – Olga Siņica, Balvu novada pašvaldības Finanšu plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītāja, t. 29361548, e-pasts: olga.sinica@balvi.lv