APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2021.gada 28.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2021.gada 28.janvārī

Nr.1/2021

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2021.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2021.gadam 17 583 236 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2021.gadam 21 110 446 euro, aizņēmumus 2 425 719 euro, aizņēmumu atmaksu 932 293 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.
 3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2021.gada 1.janvāri 2 326 863 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 293 079 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
 4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.
 5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.
 6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.
 7. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.augustam saskaņā ar 8.pielikumu.
 8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 9.pielikumu.
 9. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5.-12. klašu skolēnu, 5.-6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2021.gadam, nosakot, ka 7-12.klašu skolēnu ēdināšanai kompensēt vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 10.pielikumu.
 10. Apstiprināt Valsts budžeta dotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā saskaņā ar 11.pielikumu.
 11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības autoceļu (ielu) valsts dotācijas sadali 2021.gadam saskaņā ar 12.pielikumu.
 12. Apstiprināt Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2021.gadam saskaņā ar 13.pielikumu.
 13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2021.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3907 euro apmērā, izdevumus 3907 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.
 14. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 15.pielikumu.
 15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
 16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.
 17. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2021.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.
 18. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2021.-2024.gadam un turpmākajiem gadiem saskaņā ar 19.pielikumu.
 19. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
 20. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2021.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
 21. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:


APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2020.gada 24.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.2, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2020.gada 24.janvārī

Nr.1/2020

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2020.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2020.gadam 22 106 685 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2020.gadam 23 748 315 euro, aizņēmumus 987 820 euro, aizņēmumu atmaksu 1 008 895 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.
 3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2020.gada 1.janvāri 2 228 140 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 565435 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
 4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.
 5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.
 6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.
 7. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.augustam saskaņā ar 8.pielikumu.
 8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1. – 4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 9.pielikumu.
 9. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 1.-4.klašu pusdienu daļējai finansēšanai, 5. – 6.klašu skolēnu pusdienām, 5. – 6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2020.gadam, 7. – 12.klašu skolēnu ēdināšanai no 2020.gada 1.februāra mēneša kompensējot vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 10.pielikumu.
 10. Apstiprināt Valsts budžeta dotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2020.gadā saskaņā ar 11.pielikumu.
 11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pašvaldības 2020.gada autoceļu (ielu) finansējuma sadalījumu saskaņā ar 12.pielikumu.
 12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2020.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3447,30 euro apmērā, izdevumus 3447 euro apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.
 13. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 14.pielikumu.
 14. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 15.pielikumu.
 15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
 16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.
 17. Apstiprināt Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plānu 2020.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.
 18. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2020.-2023.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.
 19. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
 20. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2020.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
 21. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.
   

Pielikumā:

 Domes priekšsēdētāja vietniece - A.Petrova


APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2019.gada 24.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1, 1.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2019.gada 24.janvārī

Nr.1/2019

PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019.GADA BUDŽETU

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,
46.panta pirmo un otro daļu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.,17. un 30.pantu

 1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2019.gadam 15 054 160 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2019.gadam 21 457 257 euro, aizņēmumus 6 193 267 euro, aizņēmumu atmaksu 1 048 502 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.
 3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2019.gada 1.janvāri 1 945 147,96 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 686 816 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
 4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.
 5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.
 6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Tilžas internātpamatskolas pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.
 7. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 8.pielikumu.
 8. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.augustam saskaņā ar 9.pielikumu.
 9. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1. – 4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 10.pielikumu.
 10. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5. – 9.klašu skolēnu, 5. – 6.gadīgo pusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2019.gadam, 10. – 12.klašu skolēnu ēdināšanai no 2019.gadam kompensējot vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 11.pielikumu.
 11. Apstiprināt Valsts budžeta dotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2019.gadā saskaņā ar 12.pielikumu.
 12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta 2019.gada ieņēmumus 419 943 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 205890 euro apmērā, izdevumus 565 52 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 60 781 euro apmērā saskaņā ar 13. un 13.A.pielikumu.
 13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 3458 euro apmērā, izdevumus 3458 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.
 14. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 15.pielikumu.
 15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
 16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.
 17. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.
 18. Apstiprināt Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plānu 2019.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.
 19. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2019. – 2023.gadam saskaņā ar 20.pielikumu.
 20. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
 21. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2019.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
 22. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

Domes priekšsēdētājs - A.Pušpurs


APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada Domes
2018.gada 25.janvāra
lēmumu (sēdes prot. Nr.1,1.§)


SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Balvos

2018.gada 25.janvārī

Nr.1/2018


PAR BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETU
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantu

 1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 2018.gadam 14 888 546 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.
 2. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2018.gadam 18 612 966 euro, aizņēmumus 3 722 688 euro, aizņēmumu atmaksu 885 341 euro apmērā saskaņā 2. un 3.pielikumu.
 3. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvārī 1 528 444 euro apmērā, budžeta līdzekļu atlikumu uz gada beigām 641 369 euro apmērā, saskaņā ar 4.pielikumu.
 4. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldības speciālās izglītības iestāžu, pašvaldības profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 5.pielikumu.
 5. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Balvu novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 6.pielikumu.
 6. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.augustam saskaņā ar 7.pielikumu.
 7. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības valsts dotācijas sadali 1.-4.klašu skolēnu ēdināšanai saskaņā ar 8.pielikumu.
 8. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības dotācijas sadali 5.-10.skolēnu, 5.-6.gadīgopusdienu, internāta skolēnu ēdināšanai 2018.gadam, 10-12.klašu skolēnu ēdināšanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim kompensējot vienu euro par ēdienreizi saskaņā ar 9.pielikumu.
 9. Apstiprināt Balvu Kultūras un atpūtas centra kultūras pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 10.pielikumu.
 10. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Sporta centra pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 11.pielikumu.
 11. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības sporta izlašu komandu sporta pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 12.pielikumu.
 12. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības speciālā budžeta 2018.gada ieņēmumus 419 943 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 183 692 euro apmērā, izdevumus 496 316 euro apmērā un līdzekļu atlikumu uz gada beigām 107319 euro apmērā saskaņā ar 13. un 13.A.pielikumu.
 13. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības 2018.gada ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 2698 euro apmērā, izdevumus 2698 euro apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.
 14. Apstiprināt Valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Balvu novada tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gadā saskaņā ar 15.pielikumu.
 15. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības plānoto aizņēmumu un saistību apmēru 2018.-2021.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.
 16. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 17.pielikumu.
 17. Apstiprināt piešķirtās mērķdotācijas Valsts budžeta finansējuma sadalījums mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Balvu novada pašvaldības pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēm 2018.gadam saskaņā ar 18.pielikumu.
 18. Apstiprināt Balvu novada pašvaldibas finansējumu kolektīvu dalībai XVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos 2018. gada 30.jūnijā - 8. jūlijā saskaņā ar 19.pielikumu.
 19. Apstiprināt Balvu Bērnu un jauniešu centra pasākumu plānu 2018.gadam saskaņā ar 20.pielikumu.
 20. Balvu novada pašvaldības Centralizētajai grāmatvedībai finansēt budžeta institūcijas proporcionāli budžeta ieņēmumu izpildei.
 21. Budžetu izpildītājiem 7 dienu laikā pēc saistošo noteikumu pieņemšanas iesniegt Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā 2018.gada budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmes un nodrošināt efektīvu un racionālo pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam.
 22. Budžeta izpildītāji drīkst izdarīt grozījumus programmu finansēšanas plānos un tāmēs 3.pielikumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros, iesniedzot apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības Finanšu un attīstības nodaļā. Šādu grozījumu rezultātā nedrīkst mainīt attiecīgajai programmai apstiprināto budžeta gada kopējo finansējumu, kā arī atalgojumu un kapitālos izdevumus.

Pielikumā:

Domes priekšsēdētājs A.Pušpurs