Balvu novada dome 2023.gada 25.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums”, nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Balvu novadā.

Balvu novada pašvaldība pagarina termiņu līdz 2023.gada 20.oktobrim pieteikumu iesniegšanai darbībai Balvu novada Balvu pilsētas, Viļakas pilsētas, Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasta, Bērzpils pagasta, Briežuciema pagasta, Kubulu pagasta, Kupravas pagasta, Lazdukalna pagasta, Lazdulejas pagasta, Medņevas pagasta, Rugāju pagasta, Šķilbēnu pagasta, Tilžas pagasta, Vectilžas pagasta, Vīksnas pagasta un Žīguru pagasta Iedzīvotāju padomēs.

Par iedzīvotāju padomes locekli VAR būt fiziska persona, kura:

 • sasniegusi 16 gadu vecumu;
 • ir Latvijas Republikas pilsonis vai tāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

Par iedzīvotāju padomes locekli NEDRĪKST būt –

 • Balvu novada domes deputāts
 • Pašvaldības izpilddirektors
 • Pašvaldības izpilddirektora vietnieks
 • Pagasta/pilsētas pārvaldes vadītājs.

Balvu novada dome 2023.gada 25.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums), nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Balvu novadā.

Ar Nolikumu var iepazīties  Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" www.likumi.lv un Balvu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.balvi.lv  sadaļā "Pašvaldība", "Normatīvie akti” "Saistošie noteikumi".

Nolikums paredz iedzīvotāju padomes veidot katrā Balvu novada pilsētas un pagasta teritorijā.

Iedzīvotāju padomes locekļi tiek vēlēti attiecīgā pagasta vai pilsētas iedzīvotāju kopsapulcē. Kopsapulce tiek uzskatīta par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vismaz 5% (pieci) no attiecīgajā pagastā/pilsētā reģistrēto iedzīvotāju skaita, kas ņemti pēc pēdējiem publiski pieejamiem PMLP datiem.

Plašāka informācija par Iedzīvotāju padomēm Balvu novadā ir pieejama Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” augusta numurā.

Balvu novada pašvaldība aicina Balvu novada pagastu un pilsētu iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt savu kandidatūru vai ieteikt kādu, kas Jūsuprāt būtu labs kandidāts darbam iedzīvotāju padomes sastāvā.

SVARĪGI! 

Kandidātus iedzīvotāju padomes locekļa amatam var izvirzīt ikviens attiecīgā pagasta/pilsētas iedzīvotājs, iesniedzot ar padomes locekļa kandidātu rakstveidā saskaņotu pieteikumu. Iedzīvotājs ir tiesīgs pieteikt arī savu kandidatūru darbam iedzīvotāju padomē.

 • Pieteikuma veidlapa pieejama:
 • Pieteikumus var iesniegt:
  • Pagastu/pilsētu pārvaldēs klātienē  vai sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz attiecīgā pagasta/pilsētas pārvaldes e-pastu;
  • Balvu novada administrācijā – Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 1.stāvā pie klientu apkalpošanas speciālista;
  • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Partizānu ielā 14, Balvos un tā pakalpojumu sniegšanas vietās Baltinavā, Rugājos, Viļakā, Tilžā, Lazdukalnā un Šķilbēnos

Balvu novada dome 2023.gada 25.maijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2023 “Balvu novada Iedzīvotāju padomes nolikums” (turpmāk – Nolikums), nosakot tajā iedzīvotāju padomju izveidošanas kārtību un darbības nosacījumus Balvu novadā.

Nolikums paredz iedzīvotāju padomes veidot katrā Balvu novada pilsētas un pagasta teritorijā. Kopumā paredzēts izveidot 21 padomi.

Iedzīvotāju padomes locekļi tiek vēlēti attiecīgā pagasta vai pilsētas iedzīvotāju kopsapulcē. Kopsapulce tiek uzskatīta par lemttiesīgu, ja tajā piedalās vismaz 5% (pieci) no attiecīgajā pagastā/pilsētā reģistrēto iedzīvotāju skaita, kas ņemti pēc pēdējiem publiski pieejamiem PMLP datiem.

Par iedzīvotāju padomes locekli var būt fiziska persona, kura:

 • sasniegusi 16 gadu vecumu;
 • ir Latvijas Republikas pilsonis vai tāds Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas Republikas pilsonis, bet ir reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

Par iedzīvotāju padomes locekli nedrīkst būt – Balvu novada domes deputāts, pašvaldības izpilddirektors, pašvaldības izpilddirektora vietnieks un pagasta/pilsētas pārvaldes vadītājs.

Kandidātus iedzīvotāju padomes locekļa amatam var izvirzīt ikviens attiecīgā pagasta/pilsētas iedzīvotājs, iesniedzot ar padomes locekļa kandidātu rakstveidā saskaņotu pieteikumu. Iedzīvotājs ir tiesīgs pieteikt arī savu kandidatūru darbam iedzīvotāju padomē.

Pieteikumus var iesniegt:

 • Pagastu/pilsētu pārvaldēs klātienē  vai sūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz attiecīgā pagasta/pilsētas pārvaldes e-pastu;
 • Balvu novada administrācijā – Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501, 1.stāvā pie klientu apkalpošanas speciālista;
 • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā - Partizānu ielā 14, Balvos un tā pakalpojumu sniegšanas vietās Baltinavā, Rugājos, Viļakā, Tilžā, Lazdukalnā un Šķilbēnos.

Ar Nolikumu var iepazīties ŠEIT, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" www.likumi.lv un Balvu novada pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.balvi.lv  sadaļā "Pašvaldības", "Normatīvie akti” "Saistošie noteikumi".

Plašāka informācija par Iedzīvotāju padomēm Balvu novadā ir pieejama Balvu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Balvu Novada Ziņas” augusta numurā.

Balvu novada pašvaldība aicina Balvu novada pagastu un pilsētu iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt savu kandidatūru vai ieteikt kādu, kas Jūsuprāt būtu labs kandidāts darbam iedzīvotāju padomes sastāvā.

SVARĪGI! 

Pieteikuma veidlapa pieejama: