Kontakti

buvvalde [at] balvi.lv

Atrašanās vieta

Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV - 4501

Balvu novada Būvvalde ir Balvu novada domes izveidota un tās padotībā esoša iestāde, kas kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām Balvu novada administratīvajā teritorijā.

Būvvalde savā darbībā rīkojas saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Civillikumu, Teritorijas attīstības plānošanas likumu, speciālajiem būvnoteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām, vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem, Pašvaldības domes lēmumiem.

Būvvaldes darbības mērķis ir kvalitatīvas pilsētvides un lauku teritorijas veidošana, būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole, Balvu novada administratīvajā teritorijā atbilstoši teritorijas plānojumam, izstrādātajiem detālplānojumiem un apbūves noteikumiem.

Darbinieki

Anita Avotiņa

Vadītaja
anita.avotina [at] balvi.lv

Gatis Rundzāns

Vadītāja vietnieks
gatis.rundzans [at] balvi.lv

Āris Kļaviņš

Būvinspektors
aris.klavins [at] balvi.lv

Andrejs Stepāns

Būvinspektors
andrejs.stepans [at] balvi.lv