Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļās 26.punktu, kurā ir noteikts, ka tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētāju un locekļus, Bāriņtiesas likuma 9.panta pirmo daļu, kas paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un bāriņtiesas locekļus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība, otro daļu, kurā ir noteikts, ka uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amata vietām izsludina atklātu pretendentu konkursu, pārejas noteikumu 22.punkta pirmo apakšpunktu, kas paredz, ka, ja pašvaldību un administratīvo teritoriju apvienošanas dēļ tiek izveidota jauna bāriņtiesa, vairākām pašvaldībām apvienojoties, bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam vai bāriņtiesas loceklim, kurš ievēlēts bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kura pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, ir tiesības pretendēt konkursa kārtībā uz amatu no jauna izveidotajā bāriņtiesā un minētajā amatu konkursā priekšroka dodama tiem pretendentiem, kuri ievēlēti bāriņtiesas sastāvā līdz 2021. gada 30. jūnijam un kuru pilnvaru termiņš nav beidzies līdz jaunās bāriņtiesas izveidošanai saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu

un ņemot vērā atklātā konkursa uz Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētaja, priekšsēdētāja vietnieka, locekļu amatu izvērtēšanas komisijas 2021.gada 4.novembra sēdēs protokols Nr.2 un 2021.gada 8.novembra sēdēs protokols Nr.3 lēmumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 14 (Sergejs Maksimovs, Marija Duļbinska, Egons Salmanis, Jānis Vancāns, Aija Mežale, Sandra Kapteine, Ruta Cibule, Imants Slišāns, Sandra Kindzule, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Anita Kokoreviča, Iveta Arelkeviča, Aigars Pušpurs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

 1. Par Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Diānu Astreiko, personas kods: *** ar 2021.gada 10.novembri.
 2. Par Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēt Lieni Čugurovu, personas kods: *** ar 2021.gada 10.novembri.
 3. Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļiem ar 2021.gada 10.novembri ievēlēt:
  1. Gintu Vanagu, personas kods: ***;
  2. Jeļenu Zelču, personas kods: ***;
  3. Gaļinu Daščenko, personas kods: ***;
  4. Lolitu Kindzuli, personas kods: ***;
  5. Vinetu Cīruli, personas kods: ***;
  6. Ligitu Kokoreviču, personas kods: ***;
  7. Sandru Čeirāni, personas kods: ***;
  8. Svetlanu Bukovsku, personas kods: ***;
  9. Janu Briedi, personas kods: ***;
  10. Dzintru Uzkliņģi, personas kods: ***;
  11. Regīnu Sergejevu, personas kods: ***;
 4. Uzdot Balvu novada Bāriņtiesas priekšsēdētājai Diānai Astreiko pieņemt darbā bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un locekļus.