Izsludināta 03.05.2023., notiks 24.05.2023. plkst.10.30
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2023
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtotas nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām “Mežvidu skola”, Solā, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra apzīmējums 3878 005 0127 001, platībā 800,40 m2.

  • Nomas maksas nosacītā sākumcena – EUR 86,62 (astoņdesmit seši euro un 62 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci euro un 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 24.maijā plkst.10.30.

IZSOLES NOTEIKUMI