Izsludināta 28.06.2023., notiks 07.07.2023. plkst.11.50
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Jūlijs

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu - garāžu k-6 ar kopējo platību 18,60 m2 platībā, Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā, kadastra apzīmējums 3801 002 0141 011.

  • Nosacītā sākuma nomas maksa – 0,51 EUR/m2 (nulle euro 51 cents par kvadrātmetru) mēnesī bez PVN.
  • Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, darba dienās līdz 2023.gada 5.jūlijam plkst. 16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 26370519.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 7.jūlijā plkst.11.50.

IZSOLES NOTEIKUMI