Kultūra

Skate ik gadu tiek organizēta ar mērķi sekmēt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību, apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu kā arī veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.

Skates dalībnieki ir vokālie ansambļi kā dibinātājs ir pašvaldība, cita juridiska vai fiziska persona un vokālajā ansamblī dalībnieku skaits nav mazāks par trīs un nav lielāks par 12 personām.

Ansamblis skatē piedalās vienā no kategorijām – sieviešu, vīru, jauktais, senioru,  jauniešu vai bērnu vokālais ansamblis ( ja nav interešu izglītības kolektīvs) un katrs izpilda divas brīvas izvēles dziesmas, no kurām vismaz viena dziesma ir a cappella.  Otra dziesma var tikt izpildīta ar pavadījumu, bet ar nosacījumu, ka priekšnesumā tiek izmantoti tikai akustiskie instrumenti, un dziesma tiek izpildīta bez skaņu pastiprinošas iekārtas un bez fonogrammas. Dalībnieki skates programmu izpilda no galvas, neizmantojot nošu partitūru un kopējais viena vokālā ansambļa uzstāšanās laiks ir ne vairāk kā 10 minūtes.

Skate notiks 17.februārī plkst. 17.00 Balvu Kultūras un atpūtas centra zālē, aicinām arī klausītājus izbaudīt šo muzikālo notikumu.

Skati vērtēs žūrijas komisija trīs cilvēku sastāvā:
  • Alūksnes, Gulbenes un Balvu koru apriņķa virsdiriģents Uldis Kokars;
  • Tilžas pamatskolas mūzikas skolotāja un Balvu Mūzikas skolas kora klases vadītāja Linda Vītola;
  • Jauktā kora “Cesvaine”, Madonas Valsts ģimnāzijas jauniešu kora diriģents Oskars Jeske.
Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram vokālajam ansamblim piešķir kvalitātes pakāpi:
  • 45 – 50 punkti - Augstākās pakāpes diploms;
  • 40 – 44,99 punkti - I pakāpes diploms;
  • 35 – 39,99 punkti - II pakāpes diploms;
  • 30 –34,99 punkti - III pakāpes diploms;
  • 1 – 29,99 punkti - Diploms par piedalīšanos.

Vērtēšanas komisija katru vokālo ansambli vērtē pēc vienotas 50 punktu sistēmas atbilstoši šādiem kritērijiem: mākslinieciskais sniegums (satura atklāsme, frāzējums, temps, dinamika), tehniskais sniegums (intonācija, ritms, dikcija, nošu teksta atbilstība partitūrai),vokālā kultūra, stila izjūta (izpildījuma atbilstība izvēlētās dziesmas stilistikai), kopiespaids.

Katru kritēriju eksperti vērtē atsevišķi, piešķirot tam 0 – 10 punktus. Par izpildīto programmu katrs ansamblis vērtējumu iegūst, saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar vērtēšanas komisijas locekļu skaitu.

Iveta Tiltiņa

Kultūras darba vadītājs
iveta.tiltina [at] balvi.lv