Komiteju sēžu darba kārtība
Komiteju sēdes

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 14.februārī (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Baltinavas parka attīstības koncepciju (INFORMATĪVS). (ziņo Sarmīte Tabore)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.____/2024 "Par medībām Balvu novada pilsētās" apstiprināšanu. (ziņo Ilze Avota)
 3. Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 "Par teritoriju kopšanu, ēku un būvju uzturēšanu Balvu novadā" apstiprināšanu. (ziņo Juris Annuškāns)
 4. Par saistošo noteikumu Nr.____/2024 "Grozījums Balvu novada domes 2023.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 9/2023 "Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Balvu novadā"" pieņemšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 5. Par medību tiesībām biedrībai "Mednieku, makšķernieku klubs-Zaļbirzes" Balvu novada Vīksnas pagasta nekustamajos īpašumos. (ziņo Ilze Avota)
 6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma "Osēni" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0053 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 7. Par nosaukuma "Cidonijas" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par nosaukuma "Vanadziņi" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par samaksas apmēra samazinājumu par izpērkamo zemi Susāju pagastā Balvu novadā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 10. Par grozījumu Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta lēmumā (protokols Nr.11., 16.§) "Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Kupravas pagastā, Balvu novadā sadali,  ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai". (ziņo Ginta Zaharāne)
 11. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam "Liepupe". (ziņo Ginta Zaharāne)

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 15.februārī plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa atcelšanu dzīvoklim Nr.5, Garnizona ielā 1, Viļakā, Balvu novadā. (ziņo Ilze Avota)
 2. Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Pērkone, Līna Barovska, Jana Komane, Ineta Leišavniece)
 3. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību. (ziņo Ineta Leišavniece, Tatjana Valujeva)
 4. Par cilvēktiesību nodrošināšanu  Balvu novada pašvaldības pansionātā “Balvi”. Tiesībsarga ziņojums un rīcības tā izpildei (INFORMATĪVS). (ziņo Jana Komane)

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 15.februārī plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu. (ziņo Daina Tutiņa)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.___/2024 "Grozījums Balvu novada domes 2023.gada 23.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20/2023 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā"" apstiprināšanu (INFORMATĪVS). (ziņo Sarmīte Gržibovska, Inese Circene)

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 15.februārī plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV-4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvu novada pašvaldības iestāžu darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kritērijiem (INFORMATĪVS). (ziņo Jānis Bubnovs)
 2. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 2I, Balvos, Balvu novadā, nodošanu bez atlīdzības īpašumā Latvijas Valstij Iekšlietu ministrijas personā. (ziņo Ginta Zaharāne)
 3. Par Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra lēmuma "Par nekustamā īpašuma "Apseskalns", Tilžas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu" atcelšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 4. Par nedzīvojamās telpas Nr.62 un Nr.66 Brīvības ielā 61, Balvos, Balvu novadā patapinājuma līguma pagarināšanu. (ziņo Ilze Avota)
 5. Par nedzīvojamās telpas - garāžas Tirgus ielā 7, Balvos, Balvu novadā nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Ilze Avota)
 6. Par Balvu novada pašvaldības noteikumu Nr.3/2023 "Kārtība, kādā notiek Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošana  Balvu novada pašvaldībā" grozījumu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma 3.Steķentavas līnija 314, Balvos, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma Kalna iela 9F, Kubuls Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par nekustamā īpašuma "Raspodiņi", Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma "Apses", Briežuciema pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma "Virši", Medņevas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma "Apsīši", Vecumu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par Tilžas internātpamatskolas skolas ēkas, Tilžas pagastā, Balvu novadā patapinājuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par nedzīvojamo telpu - ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde "Bērnudārzs", Vīksnas pagasts, Balvu novads nomas maksas noteikšanu, nomas līguma projekta un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par izmaiņām Balvu novada vēlēšanu iecirkņu sarakstā. (ziņo Ilona Blūma)
 17. Par grozījumiem Balvu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā. (ziņo Juris Annuškāns)
 18. Par projekta pieteikuma "Balvu novada jauniešu domes izveide" iesniegšanu Jaunatnes politikas Valsts programmas projektu konkursā "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī" 2024. (ziņo Santa Šmite, Agnese Puļča)
 19. Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. (ziņo Ieva Sīle)
 20. Par Balvu novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošās  lauksaimniecības zemes vidējās nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu. (ziņo Gunta Raibekaze)
 21. Par Baltinavas pagasta pārvaldes veļas mazgāšanas un dušas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Sarmīte Tabore)
 22. Par ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu maksas apstiprināšanu. (ziņo Sarmīte Pērkone, Līna Barovska, Jana Komane, Ineta Leišavniece)
 23. Par Balvu novada Sociālās pārvaldes valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres un komunālo pakalpojumu maksas noteikšanas kārtību. (ziņo ineta Leišavniece, Tatjana Valujeva)
 24. Par dāvinājuma pieņemšanu no Ērika Eizāna. (ziņo Sandra Būdniece, Antra Eizāne)
 25. Par dalības maksas noteikšanu  orģināldziesmu konkursam "Asni". (ziņo Sandra Būdniece, Dita Nipere)
 26. Par Balvu novada kultūras iestāžu tīkla reorganizēšanu. (ziņo Daina Tutiņa)