Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Fiziskas un juridiskas personas nekustamo īpašumu var sadalīt, ja īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā, un tiek atdalīta viena vai vairākas zemes vienības, no kuras/kurām tiek veidots jauns nekustamais īpašums vai atdalāmo/atdalāmās zemes vienību/vienības paredzēts pievienot citam Zemesgrāmatā reģistrētam nekustamajam īpašumam.

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Nekustamā īpašuma īpašnieks vai pilnvarotā persona, bet kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata Balvu novada pašvaldībā vai pagastu pārvaldēs iesniedz iesniegumu nekustamā īpašuma sadalei.
  Iesniegumā norādāmās ziņas:
  -adresāts;
  -iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs saziņai ar iesniedzēju;
  -iesniegumā norāda nekustamā īpašuma kadastra numuru, nosaukumu, atdalāmā zemes gabala -kadastra apzīmējumu un jaunā īpašuma nosaukumu;
  -norāde, kā iesniedzējs vēlas saņemt atbildi – personīgi, pa pastu vai elektroniski.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)

 2. Atbildes saņemšana
  Pēc dokumentu izskatīšanas tiek sniegta atbilde – personīgi, pa pastu vai elektroniski.