Izsludināta 03.05.2023., notiks 24.05.2023. plkst.10.45
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2023
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli atkārtotas nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Sola”, Susāju pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3878 005 0127 sastāvā esošās zemes vienības (kadastra apzīmējums 3878 005 0127) daļu 4200 m2 platībā un cieta asfalta seguma (asfalta) seguma laukumu 4200 m2 platībā.

  • Nomas maksas nosacītā sākumcena – EUR 44,80 (četrdesmit četri euro un 80 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00 jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 24.maijā plkst.10.45.

IZSOLES NOTEIKUMI