Izsludināta 02.04.2024., notiks 26.04.2024. plkst. 12.15
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2024
Mēnesis
Aprīlis

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Balvu ielā 6, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3858 006 0409 daļu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 006 0307 daļas, 1005 m2 platībā, ar cietā asfaltbetona seguma laukumu, 860 m2 platībā (kadastra apzīmējums 3858 006 0307 8001).

  • Nomas maksas nosacītā sākumcena – EUR 357,12 (trīs simti piecdesmit septiņi euro un 12 centi) gadā bez PVN.
  • Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi). Iznomāšanas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē var iesniegt elektroniski iesūtot uz e-pastu dome@balvi.lv vai iesniedzot klātienē Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 24.aprīlim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv sadaļā izsoles.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 24.aprīlim plkst.16.00 jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 26.aprīlī plkst.12.15.