Izsludināta (28.03.2023.), notiks 05.04.2023. plkst.10.35
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Aprīlis

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām Stacijas ielā 19, Balvos, Balvu novadā, 30,16 m2 kopplatībā:

  • telpu Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0394 001 004, 1,65 m 2 platībā;
  • telpu Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0394 001 005, 25,4 m 2 platībā;
  • telpu Nr.6, ar kadastra apzīmējumu 3801 001 0394 001 006, 3,11 m 2 platībā.

 

  • Telpas tiek izsolītas komercdarbības vajadzībām ar nomas termiņu līdz 30 (trīsdesmit) gadiem. Nosacītā nomas maksa EUR 27,45 (divdesmit septiņi euro 45 centi) par telpām mēnesī bez PVN.
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā līdz 2023.gada 3.aprīlim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 3.aprīlim plkst.16.00 jāiemaksā reģistrācijas maksa EUR 5.00 (pieci euro un 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
  • Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 5.aprīlī plkst.10.35.