Izsludināta (12.05.2022.), notiks 25.05.2022. plkst.11.00
Balvu novada domes 2022.gada 21.jūnija lēmums “Par nedzīvojamās telpas - garāžu Nr.10 Ezera ielā 37B, Balvos, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.14.,35.§).
Noslēgts nomas līgums.
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2022
Mēnesis
Maijs