Izsludināta 31.05.2023., notiks 29.06.2023. plkst.11.00
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2023
Mēnesis
Jūnijs

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma Pils ielā 9, Viļakā, Balvu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0108 daļu, 2,8617 ha platībā (t.sk. bērnu rotaļu laukums, pludmales zona, laivu piestātne, viens strītbola laukums, divi volejbola laukumi, piecas kemperu pieslēgumu vietas un pieci atpūtas namiņi).

  • Nomas maksas nosacītā sākumcena – EUR 2174,98 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri euro un 98 centi) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 27.jūnijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 27.jūnijam plkst.16.00 jāiemaksā nodrošinājuma nauda EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.
  • Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 29.jūnijā plkst.11.00.