Izglītība
Aizvadīta informatīva sanāksme Balvu novada vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes skolu direktoriem un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem

Uz mācību gada noslēguma informatīvu sanāksmi 12.jūnijā, Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē ''Ieviņa'', kopā bija pulcējušies Balvu novada vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes skolu direktori un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji. Mājas saimniece Inga Eisaka iepazīstināja kolēģus ar izglītības iestādi, bet mazie “Ieviņas” audzēkņi visus iepriecināja ar muzikālu sveicienu.

Tikšanās laikā Izglītības pārvaldes vadītāja I.Circene sniedza ieskatu par aktuālajiem jautājumiem Balvu novada izglītības tīkla sakārtošanā, atskatu skolēnu Radošā festivāla norisē un citiem jautājumiem. Sirsnīgi pateicības vārdi tika teikti reorganizēto izglītības iestāžu vadītājiem Marijai Bukšai, Ilzei Brokānei , Aldim Prancānam un Anželikai Ločmelei. Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece I. Kaļva  akcentēja jautājumus, kas aktuāli izglītības kvalitātes jomā, izglītības iestāžu normatīvajos dokumentos, īsi ieskicēja galvenos uzdevumus jaunajam mācību gadam. Par citiem aktuāliem jautājumiem izglītībā kolēģus iepazīstināja Izglītības pārvaldes speciālistes T. Čudarkina, L. Bukovska, M. Brokāne un I. Sīle.

Formāli (jo gaidām eksāmenu rezultātus) ir noslēdzies kārtējais mācību gads, kas nav bijis vienkāršs, tas ir bijis ļoti mainīgs, tas ir prasījis daudz izturības un spēka mums visiem –  skolēniem,  vecākiem, mūsu skolotājiem un arī izglītības iestāžu vadītājiem un Izglītības pārvaldei. Ir pilnīga pārliecība, ka, gatavojoties jaunajam mācību gadam, iestāžu vadības nežēlos spēkus un laiku, pacietīgi un neatlaidīgi strādās pie savai iestādei izvirzīto mērķu sasniegšanas.

Sirdssilts paldies kolēģiem par kopābūšanu, sarunām, viedokļiem un idejām jaunajam mācību gadam. Sirsnīgs paldies PII "Ieviņa" kolektīvam un vadītājai I. Eisakai par silto uzņemšanu.

Saulainu un priekpilnu vasaru visiem!

Inta Kaļva

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā
inta.kalva [at] balvi.lv