Komiteju sēžu darba kārtība
Komiteju sēdes

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 17.aprīlī (trešdien) plkst. 09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Kubulu pagasta nekustamā īpašuma "Mežvijas" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 008 0077 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Rugāju pagasta nekustamā īpašuma "Stradi-1" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3874 004 0078 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Bērzpils pagasta nekustamā īpašuma "Zemīši" zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3850 005 0038 un 3850 005 0157 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Tilžas pagasta nekustamā īpašuma "Tīreļi" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 003 0295 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par nekustamā īpašuma "Jaunvietas" Medņevas pagastā, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 6. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā, Balvu novadā, sadali, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nosaukuma "Ķērpji" piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 7. Par rezerves zemes fonda zemes vienības piekritību Balvu novada pašvaldībai, zemes vienības Žīguru pagastā, Balvu novadā sadali, nosaukuma "Ieloki" piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 8. Par nosaukuma "Mežmaliņa" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Susāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 9. Par zemes vienību apvienošanu, adreses Dzirnavu iela 1H, Balvi Balvu novads piešķiršanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. (ziņo Ginta Zaharāne)
 10. Par zemes vienības Lazdulejas pagastā atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 11. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma "Plūdi" piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 12. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma "Lauski" piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 13. Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu un nekustamā īpašuma Raiņa iela 28B, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 14. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma "Ganeibnīki" piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 15. Par ceļu infrastruktūras aktualizēšanu (INFORMATĪVS). (ziņo Jānis Bubnovs)

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 18.aprīlī plkst. 09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Sociālās aprūpes centru darbu Balvu novadā 2023.gadā (INFORMATĪVS). (ziņo Jana Komane, Līna Barovska)

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 18.aprīlī plkst. 11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvu novada domes 2024.gada 25.aprīļa noteikumu Nr. ___/2024  "Par Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amatu vienību skaita noteikšanas kārtību" apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene, Lija Bukovska)
 2. Par Balvu novada domes 2024.gada 25.aprīļa noteikumu Nr. ___/2024 "Par minimālo izglītojamo skaitu Balvu novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupās un pirmsskolas izglītības grupu skaita noteikšanu izglītības iestādēs" apstiprināšanu. (ziņo Inese Circene, Lija Bukovska)
 3. Par vides objekta uzstādīšanu (INFORMATĪVS). (ziņo Iveta Supe)

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 18.aprīlī plkst. 13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par nedzīvojamo telpu Pārupes ielā 4, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā nomas līguma slēgšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 2. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 3. Par nekustamā īpašuma “Grāvji”, Susāju pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 4. Par nekustamā īpašuma Kultūras ielā 3A-3, Žīguros, Žīguru pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 5. Par nekustamā īpašuma “Lupīnas”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 6. Par nekustamā īpašuma “Līgas”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 7. Par nekustamā īpašuma “Mārtiņkalns”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 8. Par nekustamā īpašuma “Pakalniņi”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 9. Par Balvu novada pašvaldības kustamās mantas – operatīvās ugunsdzēsēju kravas automašīnas GAZ 53A AC 30, valsts reģistrācijas numurs CZ3928, atsavināšanu par brīvu cenu. (ziņo Arta Ķerģe)
 10. Par nekustamā īpašuma “Apogi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 11. Par rūpnieciskās zvejas nomas tiesību Kalņa ezerā, Rugāju pagastā, Balvu novadā, slēgtas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 12. Par nekustamā īpašuma “Kārkli”, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 13. Par nekustamā īpašuma “Ilgas”, Susāju pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 14. Par nekustamā īpašuma “Ozolaines lauks”, Balvu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 15. Par nekustamā īpašuma Partizānu ielā 12, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Arta Ķerģe)
 16. Par atļauju nodot apakšnomā nedzīvojamās telpas ēkā Pirmsskolas izglītības iestāde “Bērnudārzs”, Vīksnas pagastā, Balvu novadā. (ziņo Arta Ķerģe)
 17. Par debitoru parādu dzēšanu. (ziņo Inese Trupovniece)
 18. Par Viļakas sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Līna Barovska)
 19. Par Viļakas pilsētas pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece, Oļegs Kesks)