Komiteju sēžu darba kārtība
Tautsaimniecības un vides komitejas sēde 2024.gada 19.jūnijā (trešdien) plkst.09.00

TAUTSAIMNIECĪBAS UN VIDES KOMITEJAS SĒDE

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētāja Sandra Kapteine sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 19.jūnijā (trešdien) plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Balvu pagasta nekustamā īpašuma "Putnēni" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0067, un  nekustamā īpašuma "Dūjiņas" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3846 005 0110, robežu pārkārtošanai. (ziņo Jana Krilova)
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvu novada, Vecumu pagasta nekustamā īpašuma "Bērzīši" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0010 sadalei. (ziņo Jana Krilova)
 3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 002 0127, Kubulu pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 003 0690, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, atzīšanu par starpgabalu. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par nosaukuma "Buki" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Rugāju pagastā, Balvu novadā, un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Inese Kaņepe)
 6. Par nosaukuma "Ūpji"  piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 7. Par nosaukuma "Zvirbuļi" piešķiršanu nekustamajam īpašumam Vectilžas pagastā, Balvu novadā un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 8. Par ceļa servitūta līguma noslēgšanu Balvos, Balvu novadā, par labu nekustamajam īpašumam Ezera iela 15. (ziņo Ginta Zaharāne)
 9. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības precizēšanu un nekustamā īpašuma "Škapari", Rugāju pagastā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 10. Par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pilsētā, Balvu novadā sadali, jauna īpašumu izveidošanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, nekustamā īpašuma Pilsoņu iela 13A, Balvos, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 11. Par grozījumiem Viļakas novada domes 2014.gada 30.oktobra lēmumā "Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā un platību precizēšanu", Viļakas novada domes 2014.gada 27.novembra lēmumā "Par grozījumiem lēmumā, zemes vienību noteikšanu kā zemes starpgabals un ieskaitīšanu pašvaldībai piekritīgajā zemē", un nekustamā īpašuma "Pakalnieši" Susāju pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne
 12. Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma "Verpuļeva 143" Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 13. Par nekustamā īpašuma "Raspodiņi" Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā nodošanu atsavināšanai. (ziņo Ginta Zaharāne)
 14. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)
 15. Par Balvu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. (ziņo Agate Vanaga)
 16. Par finansējuma piešķiršanu lietusūdeņu kolektora pagarināšanai un izplūdes vietas sakārtošanai Ezera ielā, Balvos. (ziņo Andris Zelčs, Aivars Pugejs)
 17. Par grozījumiem 2023.gada 23.novembra Balvu novada domes lēmumā Nr. 612 "Par Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanas prioritāšu apstiprināšanu". (ziņo Jānis Bubnovs)
 18. Par kurināmā resursiem Balvu novada pašvaldības iestādēs (Informatīvs). (ziņo Jānis Bubnovs)

 

SOCIĀLĀS UN VESELĪBAS APRŪPES JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 20.jūnijā plkst.09.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē) (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.13/2023 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā"" pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.__/2024 "Grozījumi Balvu novada domes 2023.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.12/2023 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Balvu novadā"" pieņemšanu. (ziņo Inita Pušpure)
 3. Par SIA "Viļakas veselības aprūpes centrs" darbību (INFORMATĪVS). (ziņo V.Buzijana)

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDE

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi 2024.gada 20.jūnijā plkst.11.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par Balvu Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Egons Salmanis)
 2. Par Balvu Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu. (ziņo Elita Teilāne)

 

FINANŠU KOMITEJAS SĒDE

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 20.jūnijā plkst.13.00.

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV - 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji piedalās klātienē, kas ir uz vietas iestādē un speciālisti piedalās attālināti).

 1. Par nedzīvojamās telpas - (garāžas Nr. 8), Ezera ielā 37B k-11, Balvos, Balvu novadā, nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Terēzija Začeva)
 2. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Jana Krilova)
 3. Par Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas Kalņa ezerā, Rugāju pagastā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. (ziņo Jana Krilova)
 4. Par nekustamā īpašuma "Lazdukalniņš", Vīksnas pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Jana Krilova)
 5. Par nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3, Pansionāta apbraucamā iela 2, Celmene, Kubulu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Jana Krilova)
 6. Par nekustamā īpašuma "Kudrevas lauks", Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Jana Krilova)
 7. Par nekustamā īpašuma "Sala", Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Jana Krilova)
 8. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)
 9. Par izmaiņām Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)
 10. Par izmaiņām Zemes lietu un vides jautājumu komisijas sastāvā. (ziņo Ilona Blūma)
 11. Par Balvu novada pašvaldības aģentūras "SAN-TEX" publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Egons Strumpe)
 12. Par Balvu novada pašvaldības 2023.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. (ziņo Iluta Jaunžeikare)
 13. Par Balvu sākumskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu. (ziņo Ineta Leišavniece)
 14. Par grozījumiem Balvu Centrālās bibliotēkas nolikumā. (ziņo Tamāra Locāne, Ruta Cibule)
 15. Par grozījumiem Balvu novada "Pansionāts "Balvi"" nolikumā. (ziņo Tamāra Locāne, Jana Komane)
 16. Par priekšfinansējuma projekta "Be the opportunity"  īstenošanai piešķiršanu biedrībai "Kalmārs". (ziņo Olga Siņica)
 17. Par dalību projektā "Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts" un pieteikumu VPVKAC izveidei. (ziņo Agate Vanaga)
 18. Par pašvaldības dalību projektu konkursā SAM 4.3.1.3 "Sociālo mājokļu atjaunošana vai jaunu sociālo mājokļu būvniecība". (ziņo Agate Vanaga)
 19. Par finansējuma piešķiršanu lietusūdeņu kolektora pagarināšanai un izplūdes vietas sakārtošanai Ezera ielā, Balvos. (ziņo Andris Zelčs, Aivars Pugejs)
 20. Par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu. (ziņo Aleksandrs Sņegovs)
 21. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)