Domes sēžu darba kārtība
Balvu novada domes sēde 2023.gada 23.novembrī plkst.09.00

Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Kapteine sasauc domes sēdi  2023.gada 23.novembrī plkst.09.00

Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, Balvos, LV – 4501 (3.stāvā, Sēžu zālē), (jautājumu ziņotāji, kas ir uz vietas iestādē piedalās klātienē un speciālisti piedalās attālināti).

Darba kārtībā:

 1. Par Balvu novada Bāriņtiesas locekļu pieņemšanu darbā. (ziņo Ruta Cibule)
 2. Par saistošo noteikumu Nr.18/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo atbalstu Balvu novadā”” pieņemšanu. (ziņo Ruta Cibule)
 3. Par Balvu novada rīcības programmas “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns 2024. - 2028. gadam” apstiprināšanu. (ziņo Aija Mežale)
 4. Par saistošo noteikumu Nr.19/2023 “Par Balvu novada domes 2023.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.14/2023 “Grozījums Balvu novada domes 2022.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.39/2022 “Par Balvu novada simboliku”” atcelšanu” pieņemšanu. (ziņo Aija Mežale)
 5. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Balvu novada “Pansionāts “Balvi”” lietusūdeņu drenāžas sistēmas izbūvei. (ziņo Sandra Kapteine)
 6. Par saistošo noteikumu Nr.20/2023 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem Balvu novadā” pieņemšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 7. Par saistošo noteikumu Nr.17/2023 “Grozījumi Balvu novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Balvu novadā”” precizēšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 8. Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Balvu ielā 6, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā, zemes vienības daļas ar cieto asfaltbetona seguma laukumu nomas tiesību izsoles organizēšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 9. Par nekustamā īpašuma “Apses”, Briežuciema pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 10. Par nekustamā īpašuma 3.Steķentavas līnija 314, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 11. Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 9F, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 12. Par nekustamā īpašuma “Raspodiņi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 13. Par nekustamā īpašuma Abrenes ielā 19, Viļakā, Balvu novadā atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 14. Par nekustamā īpašuma “Zosulu parks”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 15. Par nekustamā īpašuma “Akmeņsalas”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 16. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 337”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 17. Par nekustamā īpašuma “Verpuļeva 730”, Balvu pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 18. Par nekustamā īpašuma “Zaļkalniņi”, Lazdukalna pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 19. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.15, Ezera ielā 24, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 20. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.58, Daugavpils ielā 41, Balvos, Balvu novadā atsavināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 21. Par nekustamā īpašuma “Skaistlauki”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 22. Par nekustamā īpašuma Sporta ielā 1A, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 23. Par neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu un sākuma nomas maksas apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 24. Par amatu savienošanas atļauju Ivetai Arelkevičai. (ziņo Sandra Kapteine)
 25. Par Balvu novada vēlēšanu iecirkņiem. (ziņo Sandra Kapteine)
 26. Par Balvu novada pašvaldības sabiedrības līdzdalības budžeta projektu konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 27. Par Balvu novada Bērnu un jauniešu centra vadītāja atbrīvošanu no amata. (ziņo Sandra Kapteine)
 28. Par finansējuma piešķiršanu iepirkuma “Būvobjekta un paskaidrojuma rakstu ekspertīze Balvu pilsētas stadionam” īstenošanai. (ziņo Sandra Kapteine)
 29. Par Viduču pamatskolas apkures izcenojuma apstiprināšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 30. Par nekustamā īpašuma “Grovmola”, Medņevas pagastā, Balvu novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. (ziņo Sandra Kapteine)
 31. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam. (ziņo Sandra Kapteine)
 32. Par labiekārtojuma konstrukciju-pontonu izvietošanu Balvu ezerā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 33. Par saistošo noteikumu Nr.21/2023 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Balvu novadā”  pieņemšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 34. Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu un atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 35. Par rezerves zemes fonda zemes vienības Baltinavas pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nekustamā īpašuma “Dzērvene” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 011 0081 atzīšanu par starpgabalu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 36. Par zemes reformas pabeigšanai neizmantotās zemes vienības Susāju pagastā piekritību Balvu novada pašvaldībai, nosaukuma “Ilgas” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 37. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Rugāju pagastā, Balvu novadā, nosaukuma “Meža trase” piešķiršanu un nodošanu īpašumā bez atlīdzības valstij Zemkopības ministrijas personā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 38. Par 2023.gada 27.jūlija lēmuma “Par nekustamā īpašuma -dzīvokļa Nr.23 Teātra ielā 6, Balvos, Balvu novadā, nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.9., 39. §) atcelšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 39. Par nedzīvojamās telpas (garāžas Nr.12) Ezera ielā 37B k-8, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 40. Par nedzīvojamās telpas (garāžas Nr.15) Ezera ielā 37B k-5, Balvos, Balvu novadā nomas līguma pagarināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 41. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Zaļā ielā 37, Balvos, Balvu novadā. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 42. Par dzīvojamai mājai Bērzpils ielā 14, Balvos, Balvu novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 43. Par rezerves zemes fonda un zemes reformai neizmantoto  zemes vienību Balvu novadā vērtības atzīšanu. (ziņo Ginta Zaharāne)
 44. Par nekustamā īpašuma izveidošanu Bērzpils pagastā, nosaukuma “Laiviņu purvs” piešķiršanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 45. Par nekustamā īpašuma “Saksmales kapsēta” Bērzpils pagastā Balvu novadā reģistrēšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 46. Par zemes vienību apvienošanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nekustamā īpašuma “Muižas māja” Balvu pagastā, Balvu novadā nodošanu  atsavināšanai. (ziņo Jānis Trupovnieks)
 47. Par Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanas prioritāšu apstiprināšanu. (ziņo Jānis Trupovnieks)

 

UZZIŅAI: 

Balvu novada domes sēdes norisei varēs sekot līdzi TIEŠRAIDĒ Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnē: www.balvi.lv.