Iedzīvotājiem
Balvu novada Vēlēšanu komisijas paziņojums par vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2024.gada 8.jūnijā

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta otro daļu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju (apstiprināta ar CVK 05.05.2022. lēmumu Nr.14), Balvu novada Vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu: no 2024.gada 4.marta līdz  2024.gada 2.aprīlim (darba dienās, darba laikā).

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

 1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
 3. Balvu novada Vēlēšanu komisijas loceklim.
 • Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.
 • Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 1. kurš prot latviešu valodu;
 2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
 4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, Balvu novada pašvaldības domes deputāts;
 5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapa pieejama CVK mājas lapā http://cvk.lv - Darbs vēlēšanu iecirknī 2024 | Centrālā vēlēšanu komisija (cvk.lv), Balvu novada pagastu/pilsētu pārvaldēs, Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikumus iesniegt:
 • Balvu novada Vēlēšanu komisijā (sekretārei Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, 2.stāvā, 23.kabinetā);
 • Nosūtot pa pastu, adresējot Balvu novada Vēlēšanu komisijai, adrese Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501;
 • Elektroniski, ievērojot dokumentu juridiskā spēka un dokumentu noformēšanas prasības, nosūtot uz komisijas e-pastu: velesanukomisija@balvi.lv  vai paziņojot komisijas e-Adresē.
 • Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.
 • Balvu  novadā izveidojamas 22 vēlēšanu iecirkņu komisijas. Pieteikuma veidlapās var norādīt konkrētu iecirkni, uz kuru persona kandidē, vai pieteikt darbam uz jebkuru no 22 vēlēšanu iecirkņiem Balvu novadā.

Kontaktinformācija:

Nr. p.k.

Vēlēšanu iecirkņa numurs

Vēlēšanu iecirkņa nosaukums

Vēlēšanu iecirkņa adrese

1.

318

Balvu Kultūras un atpūtas centrs

Brīvības iela 61, Balvi, Balvu novads, LV-4501

2.

319

Balvu sākumskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads, LV-4501

3.

320

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads, LV-4501

4.

321

Viļakas pilsētas pārvalde

Abrenes iela 26, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

5.

322

Baltinavas pagasta pārvalde

Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas pagasts, Balvu novads, LV-4594

6.

323

Balvu pagasta sporta centrs

“Saulstari”, Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561

7.

324

Bērzkalnes pagasta pārvalde

Ūdru iela 1, Bērzkalne, Bērzkalnes pagasts, Balvu novads, LV-4590

8.

325

Bērzpils Saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576

9.

326

Briežuciema Tautas nams

“Gaismas”, Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads, LV-4595

10.

327

Krišjāņu Tautas nams

Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads, LV-4574

11.

328

Kubulu pagasta pārvalde

Balvu iela 15, Kurna, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV-4566

12.

329

Kupravas pagasta pārvalde

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pagasts, Balvu novads, LV-4582

13.

330

Lazdukalna Saietu nams

Skolas iela 3A, Benislava, Lazdukalna pagasts, Balvu novads, LV-4577

14.

331

Lazdulejas pagasta pārvalde

“Administratīvā ēka”, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu novads, LV-4592

15.

332

Medņevas Tautas nams

Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Balvu novads, LV-4583

16.

333

Rugāju Jauniešu centrs

Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pagasts, Balvu novads, LV-4570

17.

335

Šķilbēnu pagasta kultūras centrs “Rekova”

Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Balvu novads, LV-4587

18.

336

Tilžas Kultūras un vēstures nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

19.

337

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs

Sporta iela 3, Vectilža, Vectilžas pagasts, Balvu novads, LV-4572

20.

338

Borisovas Tautas nams

“Liepukalni”, Borisova, Vecumu pagasts, Balvu novads, LV-4585

21.

339

Vīksnas pagasta pārvalde

“Mieriņi”, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580

22.

340

Žīguru Kultūras nams

Viļakas iela 25A, Žīguru pagasts, Balvu novads, LV-4584