Izglītība

Skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā marts ir bijis ļoti ražīgs mēnesis. Direktoru vietnieki pilnveidoja zināšanas, apgūstot profesionālās pilnveides programmu “Mācību sasniegumu vērtēšana vienotā mācību un audzināšanas procesā”.

Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece izglītības kvalitātes jomā Inta Kaļva iepazīstināja ar mācību un audzināšanas darba vienotības un pedagogu sadarbības jautājumiem.  Īpaša uzmanība tika veltīta ieradumu, tikumu un vērtību iedzīvināšanai, datu analīzei un vērtēšanas procesam. Savukārt direktoru vietnieku metodiskā atbalsta jomas koordinatore Ināra Konivale akcentēja vērtēšanas teorētiskos aspektus: vērtēšana un motivācija, vērtēšana un pieredze, vērtēšana un attieksme. Tika uzsvērta formatīvās vērtēšanas nozīme. Praktiskajā daļā tika skatīti pārbaudes darbu veidošanas principi un nosacījumi jaunajai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. Paldies Balvu sākumskolas direktorei Larisai Krištopanovai un kolēģei Gunitai Pugejai par viesmīlīgo uzņemšanu!

Šomēnes direktoru vietnieki tikās arī informatīvās sanāksmēs gan klātienē, gan Zoom platformā, lai kopā ar Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālistēm Terēzu Čudarkinu un Marutu Brokāni aktualizētu jautājumus par mācību priekšmetu olimpiādēm, valsts pārbaudes darbiem, monitoringa darbu norisi. Laikā, kad ir daudz neskaidru jautājumu, ir ļoti lietderīgi satikties ar izglītības darba speciālistēm, lai gūtu pārliecību tam, ko darām, lai saņemtu savlaicīgu jaunāko informāciju.

Vienā no sanāksmēm direktoru vietniekus par mācību procesa digitalizāciju, digitālpratību izglītoja Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietnieks IT jomā Arnis Stucka.

Aprīlī direktoru vietnieki tiksies seminārā “Ceļā uz talantīgā atklāsmi” Viļakas vidusskolā.

Informāciju sagatavoja: direktoru vietnieku metodiskā atbalsta jomas koordinatore Ināra Konivale