Iedzīvotājiem
Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai no 2023. gada 7.decembra līdz 2024.gada 5. janvārim par apturēto likumu “Grozījumi Notariāta likumā”

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7.panta pirmo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir izsludinājusi parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.  Parakstu vākšana notiek no 2023.gada 7.decembra līdz 2024.gada 5.janvārim ieskaitot.

 • Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.
 • Balvu novada dome ar  2023.gada 23.novembra lēmumu ir noteikusi 2 parakstu vākšanas vietas Balvu novada administratīvajā teritorijā, t.i.:
  • 1. Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkā - Bērzpils ielā 1A, Balvi, Balvu nov., LV – 4501;
  • 2. Viļakas pilsētas pārvaldes ēkā - Abrenes ielā 26, Viļaka, Balvu nov., LV- 4583.
 • Tās būs pieejamas apmeklētājiem 4 stundas dienā, arī brīvdienās un svētku dienās.
 • Parakstu vākšanā var piedalīties balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji, t.i., Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma, ierodoties jebkurā no parakstu vākšanas vietām – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
 • Informācija par parakstu vākšanas vietu adresēm un darbu laikiem visās Latvijas pašvaldībās  pieejama CVK mājaslapā www.cvk.lv.
 • Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte)
 • Vēlētājiem, kuru dzīvesvieta vai atrašanās vietas adrese ir Balvu novada administratīvajā teritorijā un kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiks organizēta parakstu vākšana viņu atrašanās vietā saskaņā ar vēlētāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida iesniegumu.
 • Iesniegumu par parakstu vākšanu vēlētāja atrašanās vietā var iesniegt līdz 2024.gada 4.janvārim parakstu vākšanas vietā vai Balvu novada Vēlēšanu komisijā.
 • Vēlēšanu komisija apkopos iesniegumus un organizēs parakstu vākšanu vēlētāju atrašanās vietās pēdējā parakstu vākšanas dienā – 2024.gada 5. janvārī.

1. Papildināt likumu ar D2 sadaļu šādā redakcijā:

D2 sadaļa. Notariālo aktu par partnerību vai tās izbeigšanu taisīšana

107.¹² Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja divas pilngadīgas fiziskās personas kopā personīgi ierodas pie zvērināta notāra un apliecina, ka tām ir tuvas personiskas attiecības, kopīga saimniecība un nolūks rūpēties par to, kā arī gādāt un atbalstīt vienai otru. Partnerība nav pielīdzināma laulībai.

107.¹³ Zvērināts notārs taisa notariālo aktu par partnerību, ja šā likuma 107.¹² pantā minētās personas izsaka par to savu gribu un:

 • 1) nav laulībā;
 • 2) par tām Fizisko personu reģistrā nav iekļautas Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 36. punktā noteiktās ziņas;
 • 3) nav radinieki taisnā līnijā;
 • 4) nav brāļi un māsas vai pusbrāļi un pusmāsas.

107.¹⁴ Notariālajā aktā par partnerību norāda:

 • 1) personu apliecinājumu par savu gribu reģistrēt partnerību, rūpēties par kopīgu saimniecību, gādāt un atbalstīt vienai otru;
 • 2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi).

107.¹⁵ Partnerība izbeidzas:

 • 1) ar personas nāvi;
 • 2) ja tiesa vienu no personām izsludina par mirušu;
 • 3) ar vienas vai abu personu laulību;
 • 4) ar abu personu gribas izteikumu notāram;
 • 5) ar tiesas spriedumu.

107.¹⁶ Zvērināts notārs pēc abu personu gribas izteikuma taisa notariālu aktu par partnerības izbeigšanu arī gadījumā, kad personu ģimenes tiesiskās attiecības ir konstatētas ar tiesas nolēmumu.

107.¹⁷ Notariālajā aktā par partnerības izbeigšanu norāda:

 • 1) personu gribas izteikumu;
 • 2) katras personas vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja tāda nav, — dzimšanas gadu, dienu un mēnesi);
 • 3) notariālā akta par partnerību taisīšanas gadu, dienu un mēnesi;
 • 4) tiesas nolēmuma par ģimenes tiesisko attiecību konstatēšanu gadu, dienu, mēnesi un lietas numuru;
 • 5) zvērināta notāra, pie kura taisīts notariālais akts par partnerību, vārdu un uzvārdu;
 • 6) partnerības izbeigšanas gadu, dienu un mēnesi."

2. Aizstāt visā likumā vārdus "Iedzīvotāju reģistrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Fizisko personu reģistrs" (attiecīgā locījumā).

Likums stājas spēkā 2024. gada 1. jūlijā.

Datums

Darba laiks

07.12.2023.

15.00-19.00

08.12.2023.

9.00-13.00

09.12.2023.

9.00-13.00

10.12.2023.

11.00-15.00

11.12.2023.

9.00-13.00

12.12.2023.

15.00-19.00

13.12.2023.

9.00-13.00

14.12.2023.

15.00-19.00

15.12.2023.

9.00-13.00

16.12.2023.

10.00-14.00

17.12.2023.

10.00-14.00

18.12.2023.

9.00-13.00

19.12.2023.

15.00-19.00

20.12.2023.

9.00-13.00

21.12.2023.

15.00-19.00

22.12.2023.

9.00-13.00

23.12.2023.

10.00-14.00

24.12.2023.

9.00-13.00

25.12.2023.

9.00-13.00

26.12.2023.

9.00-13.00

27.12.2023.

15.00-19.00

28.12.2023.

9.00-13.00

29.12.2023.

15.00-19.00

30.12.2023.

9.00-13.00

31.12.2023.

9.00-13.00

01.01.2024.

12.00-16.00

02.01.2024.

9.00-13.00

03.01.2024.

15.00-19.00

04.01.2024.

9.00-13.00

05.01.2024.

9.00-13.00

Balvu novada Vēlēšanu komisijas kontaktinformācija:

Ilona Blūma

Juridiskās nodaļas vadītāja
ilona.bluma [at] balvi.lv