Pašvaldība
Pavasara sakopšanas darbi Baltinavas parkā

Piektdien, 12.aprīlī, Baltinavas parks sagaidīja talkotājus ar saulainu laiku. Visi kopā paveicām lielu un ļoti vajadzīgu darbu, tika sakopts Baltinavas pagasta lepnums – Baltinavas parks. Vecās lapas ir sagrābtas, parka teritorija uzposta ciemiņu sagaidīšanai un Baltinavas iedzīvotāju atpūtai.

Liels gandarījums par paveikto un apziņa, ka Baltinavas sakoptais un skaistais parks dāvās prieku citiem ir pamats šāda veida talku organizēšanā. Protams, gribētos sagaidīt lielāku Baltinavas pagasta iedzīvotāju atbalstu parka sakopšanā, jo parks ir mūsu kopējā bagātība un tikai kopīgi darbojoties spēsim parku uzturēt kārtībā. Pamatā talkās piedalās tikai iestāžu darbinieki, gribētos lielāku iedzīvotāju atbalstu, īpaši no jauniešiem.

Kā vienmēr, talkotājus noslēgumā gaidīja sieviešu biedrības “Vaivariņi” sagatavotā talkas zupa.

  • Paldies visiem Baltinavas pagasta pārvaldes, Baltinavas Kultūras nama, Baltinavas muzeja, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem par atbalstu un dalību talkā!
  • Īpašs paldies Baltinavas pagasta pārvaldes tehniskajam darbiniekam Imantam Sutugovam par izdomu, kā atvieglot talkotājiem lapu grābšanu!
  • Paldies Baltinavas pagasta iedzīvotājiem- Veltai Mītkei un Henriham Loginam-Slišānam par kopīgo talkošanu!
  • Paldies sieviešu deju kopas “Gaspaža” vadītājai Irēnai Kašai un palīdzēm par individuālo darbu pie parka sakopšanas!
  • Paldies “Vaivariņi” meitenēm – Marijai Skabai un Venerandai Keišai par brīnumgardo talkas zupu!

Sarmīte Tabore

Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāja
baltinava [at] balvi.lv