Komisiju sēžu darba kārtība

Zemes lietu un vides jautājumu komisijas priekšsēdētājs Andris Bačuks sasauc Balvu novada pašvaldības Zemes lietu un vides jautājumu komisijas sēdi, kas notiks 2023.gada 29.novembrī plkst.15.00, klātienē Bērzpils ielā 1a, Balvos, Balvu novadā.

Darba kārtībā:

 1. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 3801 003 0016 un 3801 003 0737 apvienošanu Balvu novada, Balvu pilsētā.
 2. Par nekustamā īpašuma “Rubani” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, sadali.
 3. Par nekustamā īpašuma “Vientuļnieki” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, sadali.
 4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Mežvijas”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3858 008 0077, Balvu pagastā, Balvu novadā, sadalei.
 5. Par Balvu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa platības precizēšanu.
 6. Par konfigurācijas precizēšanu Balvu novada pašvaldībai piekritīgai zemes vienībai Balvu pagastā, Balvu novadā ar kadastra apzīmējumu 3846 003 0133.
 7. Par zemes nomas līguma pagarināšanu O. S. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā.
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ļ. R. Bērzkalnes pagastā, Balvu novadā.
 9. Par zemes nomas maksas noteikšanu A. T. Bērzpils pagastā, Balvu novadā.
 10. Par nosaukuma “Emīlija” Vīksnas pagastā, Balvu novadā piešķiršanu.
 11. Par platības precizēšanu fiziskai personai piederošai zemes vienībai Lazdukalna pagastā, Balvu novadā.
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I. S. Pārupes ielā 9, Tilžā, Tilžas pagastā, Balvu novadā.
 13. Par nosaukuma “Kudrevas lauks” Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā piešķiršanu.
 14. Par zemes nomas maksas noteikšanu J. M. Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā.
 15. Par zemes nomas maksas noteikšanu A. R. Lazdukalna pagastā, Balvu novadā.
 16. Par zemes nomas maksas noteikšanu I. R. Vecumu pagastā, Balvu novadā.
 17. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu I. R. Vecumu pagastā, Balvu novadā.
 18. Par zemes nomas maksas noteikšanu J. L. Vecumu pagastā, Balvu novadā.
 19. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu L. Ā. Žīguru pagastā, Balvu novadā.
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R. L. Žīguru pagastā, Balvu novadā.
 21. Par zemes nomu I. M. Žīguru pagastā, Balvu novadā.
 22. Par atļauju koka ciršanai ārpus meža, Pils ielā 26, Viļakā, Balvu novadā.
 23. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža, Briežuciema pagastā, Balvu novadā.
 24. Par ceļa zīmju uzstādīšanu Kalna ielā 4A, Balvos, Balvu novadā.
 25. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža, Balvu pagastā, Balvu novadā.
 26. Par atļauju koku izvērtēšanai vai ciršanai ārpus meža, Brīvības ielā 45, Balvos, Balvu novadā.