Komisiju sēžu darba kārtība

Zemes lietu un vides jautājumu komisijas priekšsēdētājs Andris Bačuks sasauc Balvu novada pašvaldības Zemes lietu un vides jautājumu komisijas sēdi, kas notiks 2024. gada 10. jūlijā plkst. 15.00.

Darba kārtībā:

 1. Par nekustamā īpašuma “Cerība” Rugāju pagastā, Balvu novadā, sadali.
 2. Par nekustamā īpašuma “Sigma” Baltinavas pagastā, Balvu novadā, sadali.
 3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Vēveri”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3886 001 0020, Tilžas pagastā, Balvu novadā, sadalei.
 4. Par nekustamā īpašuma “Aizsili” Rugāju pagastā, Balvu novadā, sadali.
 5. Par nekustamā īpašuma “Circeņi” Rugāju pagastā, Balvu novadā, sadali.
 6. Par nekustamā īpašuma “Dālderi” Baltinavas pagastā, Balvu novadā, sadali.
 7. Par atteikumu pārveidot meža zemi par lauksaimniecībā izmantojamo zemi nekustamā īpašuma “Dzegužlini”, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0151, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā.
 8. Par zemes nomu A.R. Rugāju pagastā, Balvu novadā.
 9. Par zemes nomu I.R. Rugāju pagastā, Balvu novadā.
 10. Par zemes nomu L.K. Medņevas pagastā, Balvu novadā.
 11. Par zemes nomu R.P. Medņevas pagastā, Balvu novadā.
 12. Par zemes likumiskās lietošanas tiesībām R.V. Daugavpils ielā 83, Balvos, Balvu novadā.
 13. Par zemes likumiskās lietošanas tiesībām V.S. Krasta ielā 20, Kubulos, Kubulu pagastā, Balvu novadā.
 14. Par zemes likumiskās lietošanas tiesībām F.C. Daugavpils ielā 72, Balvos, Balvu novadā.
 15. Par zemes nomu K.S. Balvos, Balvu novadā.
 16. Par grozījumiem Balvu novada Zemes lietu un vides jautājumu komisijas 2024. gada 2. maija lēmumā Nr. 9., 11. § “Par adreses maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0098 un ēkai uz tās ar kadastra apzīmējumu 3874 009 0025 002, Rugāju pagastā, Balvu novadā”.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Robežnieki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 001 0103, Žīguru pagastā, Balvu novadā, sadalei.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Gauri”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3844 012 0043, Baltinavas pagastā, Balvu novadā, sadalei.
 19. Par ceļa zīmes Nr. 537 papildzīmes Nr. 840 uzstādīšanu, Partizānu ielas 47 autostāvvietā, Balvos, Balvu novadā.
 20. Par stāvēšanas ierobežojumiem Ezera ielā 18, Balvos, daudzīvokļu dzīvojamās mājas iekšpagalmā.