Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka, maiņa visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība". Lietošanas mērķi nosaka, ja: a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis. Lietošanas mērķa maiņu ierosina: a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības; b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību; c) ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies: 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams; f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai; g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz Balvu novada pašvaldībai adresēts iesniegums, kurā norādīts īpašums(-i), kuram(-iem) vai teritorija kurā nepieciešamas mainīt vai piešķirt zemes lietošanas mērķi.
  Kopīpašuma gadījumā visu pārējo īpašnieku rakstiska piekrišana vai pilnvara.
  Īpašumtiesības apliecinošu dokumentu kopijas.
  Ja īpašums(-i) apgrūtināts(-i) ar saistībām, tad ieinteresēto pušu rakstiska piekrišana.
  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu).

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
  Balvu novada pašvaldība pēc lēmuma par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu pieņemšanas piecu darbdienu laikā iesniedz informāciju Valsts zemes dienestam reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.