Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieku biedrībām ir iespēja iegūt līdzfinansējumu biedrībai piederīgā daudzdzīvokļu nama energoefektivitātes paaugstināšanai un piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Procesa apraksts

 1. Dokumentu iesniegšana
  Lai saņemtu pakalpojumu jāatbilst šādiem nosacījumiem:
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku biedrība, sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko apsaimniekotājs, kurš darbojas pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu;
  • dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksas un pārējo ar dzīvokļa lietošanu saistīto maksājumu parāds par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 15% no kopējās aprēķinātās summas;
  • vismaz 75 % dzīvokļu īpašniekiem balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt mājas energoefektivitātes pasākumus;
  • vismaz 75% dzīvokļu īpašnieku balsojot "par", ir pieņemts lēmums veikt piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumus;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem, bet tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no dzīvojamās mājas kopējās platības;
  • vienai juridiskai vai fiziskai personai pieder ne vairāk nekā 20% no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
  • dzīvojamā māja, kurā plānots veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, būvniecība uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot) un tā ir nodota ekspluatācijā līdz 2002.gadam ieskaitot;
  • pretendents vai tā pilnvarota persona pašvaldībai nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar plānoto energoefektivitātes vai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu īstenošanu vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto lēmumu tiesiskumu.
  Iesniedzot pieteikumu un reģistrācijas anketu nepieciešama izziņa, kurā norādīti aprēķinātie un samaksātie maksājumi par apsaimniekošanu, komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli par pēdējiem 12 (divpadsmit) mēnešiem.
  Tāpat jāiesniedz šādas kopijas (uzrādot oriģinālu):
  • tiesiskā kārtā noslēgta dzīvojamās mājas pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma kopija;
  • dzīvokļu īpašniekiem, kas pārstāv ne mazāk kā 75% no kopējā dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu skaita, kopsapulcē, vai citā Dzīvokļa īpašuma likumā dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai paredzētā kārtībā un veidā, balsojot „par”, ir pieņemts lēmums par mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu vai teritorijas labiekārtošanu protokola kopija;
  • pārvaldnieka/apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija;
  • sertificēta būvinženiera apstiprināts kopējo darbu izmaksu aprēķina kopija.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)

 2. Atbildes saņemšana
  Pozitīvas atbildes gadījumā tiek noslēgts līgums par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Projekts jāīsteno 2 gadu laikā pēc finansējuma saņemšanas. Ja tas netiek īstenots, tad attiecīgā naudas summa jāatmaksā atpakaļ pašvaldības budžetā.