Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” 12.punktu, Balvu novads izveidots, apvienojot Baltinavas novadu, Balvu novadu, Rugāju novadu un Viļakas novadu to esošajās administratīvo teritoriju robežās.

Līdz ar jaunā Balvu novada izveidi ir nepieciešams vienots pašvaldības ģerbonis, kas saskaņā ar Ģerboņu likumu ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību. Ģerbonis ir novada atpazīstamības zīme, tas ir novada identitāte.

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.paredz, ka pašvaldības dome var noteikt pašvaldības un tās teritoriālā iedalījuma vienību simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju.

Valsts aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā Metodikā 2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai (izdota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu) norādīts, ka saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu, jaunveidojamais novads var lemt par kāda no apvienoto novadu ģerboņa izmantošanu.

Saskaņā ar Latvijas valsts heraldikas komisijas sniegto viedokli, ja novadā, saglabājot tā līdzšinējo nosaukumu, ir notikušas būtiskas pārmaiņas, jaunievēlētajai pašvaldības domei šīs pārmaiņas ir jāizvērtē un jālemj vai:

a) tā izmantos jau esošo apstiprināto ģerboni vai

b) tā nosaka, ka šāda izmantošana notiks tikai uz laiku, kamēr tiks izstrādātas izmaiņas esošajā ģerbonī vai

c) tiks veidots pilnīgi jauns ģerbonis. Lēmums jānosūta Valsts Heraldikas komisijai zināšanai.

Saskaņā ar Balvu novada Domes rīcībā esošo informāciju,

Balvu novada un Balvu pilsētas simbolika apstiprināta ar Balvu novada Domes 2010.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par Balvu novada un Balvu pilsētas simboliku”,

Baltinavas novada pašvaldības simbolika apstiprināta ar Baltinavas novada Domes 2011.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par Baltinavas novada pašvaldības simboliku un nodevu par simbolikas izmantošanu” (protokols Nr.14, 1.§),

Viļakas novada Dome 2010.gada 26.augustā pieņēmusi lēmumu “Par ideju konkursa par Viļakas novada ģerboņa skiču izveidi rezultātu apstiprināšanu” (sēdes protokols nr.15, 31.§) un 2011.gada 26.maijā lēmumu “Par Viļakas novada karoga apstiprināšanu” (sēdes protokols nr.12, 9.§),

Baltinavas novada Dome 2021.gada  22.jūnijā pieņēma lēmumu “Par Baltinavas novada simbolikas – ģerboņa reformēšanu par Baltinavas pagasta ģerboni un novada karoga reformēšanu par pagasta karogu” (sēdes protokols Nr.12, 3.§), saskaņā ar kuru Baltinavas novada ģerbonis reformēts par Baltinavas pagasta ģerboni, un Baltinavas novada karogs reformēts par Baltinavas pagasta karogu.

Ņemot vērā augstākminēto, 2021.gada 19.augusta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 12 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Sandra Kindzule, Aija Mežale, Egons Salmanis, Jānis Trupovnieks, Anita Kokoreviča, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – nav, Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Izstrādāt jaunu Balvu novada ģerboni.
  2. Balvu novadā iekļauto Balvu, Baltinavas, Viļakas un Rugāju novada ģerboņus atzīt par juridisku spēku zaudējušiem.
  3. Noteikt, ka līdz brīdim, kad tiks izstrādāts un apstiprināts jauns Balvu novada ģerbonis, Balvu novada pašvaldība (t.sk. pakļautībā esošās iestādes) vizuālajā identitātē un dokumentos izmanto mazo valsts ģerboni atbilstoši likuma “Par Latvijas valsts ģerboni” 7.pantam.
  4. Uzdot Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai līdz 2021.gada 10.septembrim izstrādāt ideju konkursa par Balvu novada ģerboņa izveidi nolikumu un iesniegt to apstiprināšanai Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.
  5. Uzdot Balvu novada administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļai šo lēmumu nosūtīt Valsts Heraldikas komisijai.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.