Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), 2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, ATKLĀTI BALSOJOT: PAR – 10 (Sergejs Maksimovs, Ruta Cibule, Jānis Vancāns, Anita Kokoreviča, Aija Mežale, Sandra Kindzule, Jānis Trupovnieks, Aldis Bukšs, Sandra Kapteine, Marija Duļbinska), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Imants Slišāns), Balvu novada Dome NOLEMJ:

  1. Apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus Nr.4/2021 „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Balvu novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās un vispārējās profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (pielikumā).
  2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Balvu novada pašvaldības izpilddirektoram.