Izsludināta 29.04.2024., notiks 13.06.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūnijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Apogi”, Bērzpils pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3850 002 0559, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3850 002 0651, 1,06 ha platībā, nedzīvojamās ēkas  (ambulances), kadastra apzīmējums 3850 002 0559 001, un četrām palīgēkām (kadastra apzīmējums 3850 002 0559 003, 3850 002 0559 004, 3850 002 0559 005, 3850 002 0559 006).

  • Izsoles sākumcena - EUR 8400,00 (astoņi tūkstoši četri simti euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 11.jūnijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 11.jūnijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 840,00 (astoņi simti četrdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 13.jūnijā plkst.10.00.