Baltinavas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Baltinavas novada domes 2013. gada 21.februāra lēmuma (domes sēdes protokols Nr.2.3.§) „Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam" grafiskā daļa" un "teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu ir pieņemts Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 4. „Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam "Grafiskā daļa" un "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".

Plānošanas dokumenta izstrādātājs - SIA „Sustainable Advenced Solution", reģ. Nr. 40003632200, adrese: Kurzemes iela 6-20, Tukums, LV-3101,( mob.27712919) sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību.

Ar apstiprināto Baltinavas novada teritorijas plānojumu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu var iepazīties darba dienās Baltinavas novada domes administrācijā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā vai pašvaldības mājaslapā www.baltinava.lv .

Teritorijas plānojums ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros


Baltinavas novada pašvaldība 2013.gada 24.janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.1.3.& "Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu".

Teritorijas plānojumu izstrādāja SIA "Sustainable Advances Solutions" un pašvaldības speciālisti, konsultējoties ar valsts institūciju un iestāžu darbiniekie.

Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas publiskošanas termiņš ir noteikts no 2013.gada 30.janvāra līdz 2013.gada 20.februārim.

Rakstiskas atsauksmes par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var sniegt Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594, elektroniski- planosana@baltinava.lv līdz 2013.gada 20.februārim

Ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgo redakciju var iepazīties Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.

Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 87.2.pantiem, Baltinavas novada dome 2012.gada 29.novembra ārkārtas sēdē protokols Nr. 12.1.& pieņēmusi lēmumu: pilnveidot Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.


Baltinavas novada dome 2012.gada 07.decembrī ārkārtas domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13.1.& "Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu".

Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana noteikta no 2012.gada 13.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim

Rakstiskus priekšlikumus par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju var sniegt Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594, elektroniski- planosana@baltinava.lv līdz 2013.gada 4. janvārim.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.


Baltinavas novada pašvaldība 2012.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 9. 4.&. „Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai".

Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 15.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Baltinavas novada pašvaldībā: adrese Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Mazā zāle (2.st.) 2012.gada 06.novembrī plkst. 10.00

Rakstiskus priekšlikumus par Baltinavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iesniegt Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, vai pēc adreses kancelejā (2.st.), vai elektroniski planosana@baltinava.lv līdz 2012.gada 26.novembrim.

Ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iepazīties: adreses Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, bibliotēkā vai arī šeit (sk.pielikumi).

Baltinavas novada dome