2022.gada 24.februārī ar Balvu novada Domes lēmumu “Par Balvu novada  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.6, 35.§) apstiprināts pašvaldības teritorijas ilgtermiņa plānošanas dokuments.

Dokuments ir zaudējis spēku ar 2022.gada 24.februāri (Balvu novada Domes lēmums Nr.6, 35.§), ar jaunas Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada apstiprināšanu. Dokumentam ir tikai informatīvs raksturs.