Izsludināta 30.08.2023., notiks 08.09. plkst. 12.00
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Septembris

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām “Ambulances ēka”, Rekovas  ielā 25, Rekovā, Šķilbēnu pagastā, Balvu novadā:

  • Telpu Nr.1, 16,80 m2 platībā, kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 001 001;
  • Telpu Nr.2, 21,80 m2 platībā, kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 001 002;
  • Telpu Nr.3, 1,0 m2 platībā, kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 001 003;
  • Telpu Nr.4, 0,8 m2 platībā, kadastra apzīmējums 3882 004 0461 001 001 004, ar kopējo platību 40,40 m2.

 

  • Nomas maksas nosacītā sākumcena – EUR 21,73 (divdesmit viens  euro 73 centi) mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa.
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt izsolāmā objekta apskati.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 6.septembrim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A, iemaksājot reģistrācijas maksu EUR 5.00 (pieci euro un 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 8.septembrī plkst.12.00