Izsludināta (01.06.2022.), notiks 15.06.2022. plkst.12.30
Balvu novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmums “Par nedzīvojamās telpas Nr.3, “Ziediņi”, Egļuciems, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu” (protokols Nr.15.,46.§).
Noslēgts nomas līgums.
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2022
Mēnesis
Jūnijs