Izsludināta 28.06.2023., notiks 07.07.2023. plkst.12.10
Izsoles veids
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Jūlijs

Balvu novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu Nr.3 - mālu glabātava 637,40 m2 platībā, Rūpnīcas ielā 16, Kupravā, Kupravas pagastā, Balvu novadā, kadastra apzīmējums 3860 001 0148 002 001 003.

  • Nosacītā sākuma nomas maksa – EUR 234,00  (divi simti trīsdesmit četri  euro  0  centi) mēnesī  par objektu bez  PVN.
  • Pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, darba dienās līdz 2023.gada 5.jūlijam plkst. 16.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 26625286.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 7.jūlijā plkst.12.10.

IZSOLES NOTEIKUMI