Izsludināta 03.05.2023., notiks 24.05.2023. plkst.11.30
Izsoles veids
Nomas tiesību izsoles ES projektiem
Gads
2023
Mēnesis
Maijs

Balvu novada pašvaldība izsludina atklātā mutiskā atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli nomas tiesības uz nekustamā īpašuma “Rosība” Lazdukalna pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3864 004 0304 daļu, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3864 004 0304 daļas 14 600 m2 platībā un cieta asfalta seguma laukuma 1886,46 m2 platībā. Nomas maksas nosacītā sākumcena – EUR 337,92 (trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 92 centi) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa.

  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv. Šajā pat laikā interesenti var veikt objekta apskati.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai apbūves tiesību izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 22.maijam plkst.16.00 jāsamaksā reģistrācijas maksa EUR 30.00 (trīsdesmit euro un 0 centi) un drošības nauda EUR 20,00 (divdesmit euro un 80 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 24.maijā plkst.11.30.

IZSOLES NOTEIKUMI