Izsludināta 04.04.2024., notiks 26.04.2024. plkst. 12.45
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Aprīlis

Balvu novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu – šķeldojamo materiālu Krišjāņu pagastā, Balvu novadā:

Apzīmējums

Kadastra apzīmējums

Paredzamais šķeldas apjoms m3

1.kaudze

3856 002 0195, 3856 002 0193, 3856 002 0194, 3856 002 0251

446,00

2.kaudze

3856 002 0195, 3856 002 0193, 3856 002 0194, 3856 002 0251

268,00

1.kaudze

3856 002 0095

193,00

2.kaudze

3856 002 0095

234,00

3.kaudze

3856 002 0095

87,00

 

Kopā:

1228,00

  • Kustamās mantas cena – EUR 7,20 (septiņi euro un 20 centi) par 1m3. Ja līdz noteiktajam reģistrēšanās termiņam piesakās vairāk kā viens pircējs, tiks rīkota izsole Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā.
  • Izsoles solis EUR 0,50 (nulle euro un 50 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv. Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2024.gada 24.aprīlim plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A, vai elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv, iemaksājot drošības naudu EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi), Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 26.aprīlī plkst.12.45.