Izsludināta 29.05.2024., notiks 31.07.2024. plkst. 10.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2024
Mēnesis
Jūlijs

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 9.Ezermalas līnija 112, Balvi, Balvu novads, ar kadastra numuru 3801 003 0243, zemes vienības kadastra apzīmējums 3801 003 0243, 0,076 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 1760,00 (viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 100,00 (viens simts euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā Balvos, Bērzpils ielā 1A vai iesūtot elektroniski uz e-pastu dome@balvi.lv ne vēlāk kā līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00.
  • Visiem pretendentiem līdz 2024.gada 29.jūlijam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 176,00 (viens simts septiņdesmit seši euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 20,00 (divdesmit euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2024.gada 31.jūlijā plkst.10.00.