Izsludināta 28.06.2023., notiks 04.08.2023. plkst.10.00
Izsoles veids
Kustamo un nekustamo īpašumu izsoles
Gads
2023
Mēnesis
Augusts

Balvu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Apses”, Lazdulejas pagastā, Balvu novadā, ar kadastra numuru 3866 002 0108, kas sastāv no vienas zemes vienības (starpgabala) ar kadastra apzīmējumu 3886 002 0108, 1,62 ha platībā.

  • Izsoles sākumcena - EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro un 0 centi).
  • Izsoles solis – EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi).
  • Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Balvu novada pašvaldības mājaslapā www.balvi.lv.
  • Izsoles pretendenti pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt Balvu novada pašvaldībā, ne vēlāk kā līdz 2023.gada 2.augustam plkst.16.00, Balvos, Bērzpils ielā 1A.
  • Visiem pretendentiem līdz 2023.gada 2.augustam plkst.16.00 jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no nosacītās sākuma cenas, t.i. EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 0 centi) un reģistrācijas maksu EUR 5,00 (pieci euro un 0 centi) Balvu novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90009115622, bankas kontā: AS “Citadele banka”, konts: LV 05PARX0012592970001.

Izsole notiks: Bērzpils ielā 1A, Balvos, 3.stāvā sēžu zālē, 2023.gada 4.augustā plkst.10.00.

IZSOLES NOTEIKUMI